ΛΟΙΠΑ

Κ.Υ.Α 543/34450/2017 Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.

. Κ.Υ.Α 543/34450/2017 Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα. ΦΕΚ Β’ 1145/03.04.2017 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 52, 56 και της παρ. 3 του αρ. 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

Κ.Υ.Α. 16765/9/2017 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζητημάτων ενημέρωσης του Μητρώου, της διαδικασίας όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ Α’22).

. Κ.Υ.Α. 16765/9/2017 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζητημάτων ενημέρωσης του Μητρώου, της διαδικασίας όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα…

Continue Reading
ΛΟΙΠΑ

Κ.Υ.Α 16228/2017 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

. Κ.Υ.Α 16228/2017 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων. ΦΕΚ Β’ 1723/18.5.2017 Έχοντας υπόψη: 1. Το ν.4442/2016 (Α’230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 36. 2. Το ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων…

Continue Reading
ΛΟΙΠΑ

Κ.Υ.Α αριθ.8592/2017 Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

. Κ.Υ.Α αριθ.8592/2017 Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων. ΦΕΚ Β’ 1750/19.05.2017 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. α) Του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 40 παρ. 4. β) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και…

Continue Reading
ΛΟΙΠΑ

Κ.Υ.Α αριθμ.21779/2017 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’174) και τροποποίηση της αριθμ.2254/30.8.2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’174).» (ΦΕΚ Β’2184), όπως ισχύει.

. Κ.Υ.Α αριθμ.21779/2017 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’174) και τροποποίηση της αριθμ.2254/30.8.2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και…

Continue Reading
ΛΟΙΠΑ

Κ.Υ.Α. αριθ.45231/2017 Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016, (Α’240)

. Κ.Υ.Α. αριθ.45231/2017  Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016, (Α’240).  ΦΕΚ B’445/27.4.2017 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  1. Των άρθρων 62, 63, 64 και 65 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, ΤέληΠαράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις», (Α’ 240),…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1058811 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση της με αριθμό 334/2014 Γνωμοδότησης του Α’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3068/2002. Συνέπειες ακύρωσης ταμειακής βεβαίωσης με δικαστική απόφαση αναφορικά με ένδικη κατάσχεση εις χείρας τρίτων.

. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1058811 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση της με αριθμό 334/2014 Γνωμοδότησης του Α’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3068/2002. Συνέπειες ακύρωσης ταμειακής βεβαίωσης με δικαστική απόφαση αναφορικά με ένδικη κατάσχεση εις χείρας τρίτων. Αθήνα, 13.4.2017 Σχετ.: εγκύκλιοι ΠΟΛ.1175/2012 & Δ.ΠΕΙΣ.Α 1088296…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

ΠΟΛ.1065/2017 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών

. ΠΟΛ.1065/2017 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών Μοσχάτο, 12.4.2017 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη: α. το αριθ. 6648/30.11.2016 (ΥΠΟ 1176112 ΕΙ 2016/7.12.2016) αίτημα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για χρήση της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών, β. το γεγονός ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

ΠΟΛ.1067/2017 Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

. ΠΟΛ.1067/2017 Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας Αθήνα, 20.4.2017 Κατόπιν, γραπτών και προφορικών ερωτημάτων φορολογουμένων σχετικά με την εφαρμογή του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και σε συνέχεια των ΠΟΛ.1091/2016 και 1184/2016, με τις οποίες κοινοποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις και καθορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους καθώς…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

ΠΟΛ.1066/2017 Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

. ΠΟΛ.1066/2017 Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. Αθήνα, 13 Απριλίου 2017 (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου.) Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή – εφόσον συντρέχει περίπτωση – την υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α’ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Διοικητή της…

Continue Reading
s2Member®