ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

ΠΟΛ.1059/2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής.

. ΠΟΛ.1059/2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής. ΦΕΚ Β’1325/19.4.2017 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του ν. 3091/2002 (Α’330), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’170), όπως ισχύουν, και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 18, με τις οποίες…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

ΠΟΛ.1056/2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α’) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.

. ΠΟΛ.1056/2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α’) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών. ΦΕΚ Β’1325/19.4.2017 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (Α’330) «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις εξουσιοδοτικές…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

ΠΟΛ.1063/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 3161/31.01.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 253Β’/2.2.2017) Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τροποποίησε την οικ. 20622/17.06.2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1198Β’/23.6.2015) για ενημέρωση και παροχή σχετικών οδηγιών.

. ΠΟΛ.1063/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 3161/31.01.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 253Β’/2.2.2017) Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τροποποίησε την οικ. 20622/17.06.2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1198Β’/23.6.2015) για ενημέρωση και παροχή σχετικών οδηγιών. Αθήνα, 12 Απριλίου 2017 Σχετ. έγγρ.: τα Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1027199 ΕΞ 27.02.2015 και ΔΕΙΣΠΡΑ 1164776 ΕΞ21.12.2015 έγγραφά μας, το…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

ΔΕΛ Δ 1052497 ΕΞ 2017 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2017

. ΔΕΛ Δ 1052497 ΕΞ 2017 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2017 Αθήνα, 4 Απριλίου 2017 Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 3, περ. ε΄ του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

ΠΟΛ.1058/2017 Ταμειακή βεβαίωση οφειλών σε βάρος διαγραφείσας από το Μ.Α.Ε. ανώνυμης εταιρείας

. ΠΟΛ.1058/2017 Ταμειακή βεβαίωση οφειλών σε βάρος διαγραφείσας από το Μ.Α.Ε. ανώνυμης εταιρείας Αθήνα, 10.4.2017 Θέμα : «Κοινοποίηση σε φωτοαντίγραφο της 341/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α’ Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με το εάν είναι νομικά αναγκαία η ανάκληση της διαγραφής λυθείσης και εκκαθαρισθείσης ανωνύμου εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών για την ταμειακή βεβαίωση σε βάρος…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

ΔΕΦΚΦ 1054138 ΕΞ 2017 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για το μήνα Απρίλιο 2017

. ΔΕΦΚΦ 1054138 ΕΞ 2017 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για το μήνα Απρίλιο 2017 Αθήνα, 7 Απριλίου 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες συναφείς διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

ΠΟΛ.1055/2017 Απαλλαγή της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από τέλη χαρτοσήμου

. ΠΟΛ. 1055/2017 Απαλλαγή της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από τέλη χαρτοσήμου Αθήνα, 5.4.2017 Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 149/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί απαλλαγής της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από τέλη χαρτοσήμου. Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ’ αριθμ. 149/2016 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

ΠΟΛ.1050/2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6 και 07.09.2016 στον Δήμο Καλαμάτας, στον Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο Δήμο Τριφυλίας, στις Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστανιάς, Καρυοβουνίου, Μηλέας,μΑγίου Νικολάου, Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου Δυτικής Μάνης και στις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

. ΠΟΛ.1050/2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6 και 07.09.2016 στον Δήμο Καλαμάτας, στον Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο Δήμο Τριφυλίας, στις Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστανιάς, Καρυοβουνίου, Μηλέας,μΑγίου Νικολάου, Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου Δυτικής Μάνης…

Continue Reading
ΛΟΙΠΑ

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 63/2017 Εάν είναι επιτρεπτή η έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), είτε αυτή είναι πολυπρόσωπη, είτε μονοπρόσωπη, και σε καταφατική περίπτωση εάν η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο εταιρικά μερίδια που εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές.

. Αριθμός Γνωμοδότησης 63/2017 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Τμήμα Α’) Συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2017 Σύνθεση: Πρόεδρος: Ανδρέας Χαρλαύτης, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. Μέλη: Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Στυλιανή Χαριτάκη, Δημήτριος Χανής, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Αλέξανδρος Ροϊλός, Αγγελική Καστανά, Ευσταθία Τσαούση, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Εισηγήτρια : Χρυσούλα Τσιαβού, Πάρεδρος ΝΣΚ (γνώμη χωρίς ψήφο). Αριθμ. Ερωτήματος: Το με αριθμ.…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

Αριθ. Πρωτ. 2/27840/0026/2017 Παροχή οδηγιών επί των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4270/2014

. Αριθ. Πρωτ. 2/27840/0026/2017 Παροχή οδηγιών επί των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4270/2014 Αθήνα, 4 Απριλίου 2017 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη διάσταση απόψεων μεταξύ Διατάκτη και Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών / Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ./Π.Ο.Υ.) των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ως προς τη νομιμότητα έκδοσης των…

Continue Reading
s2Member®