ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΛΟΙΠΑ

Κ.Υ.Α Αριθ. 543/34450/2017 Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.

. Κ.Υ.Α Αριθ. 543/34450/2017 Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα. ΦΕΚ Β’1145/3.4.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 52, 56 και της παρ. 3 του αρ. 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ

Κ.Υ.Α Αριθ. οικ. 21559/732/25.5.2016 Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (Α’237) προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ.

. Κ.Υ.Α Αριθ. οικ. 21559/732/25.5.2016 Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (Α’237) προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ. ΦΕΚ B’1478/25.5.2016 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4144/2013 (Α’88).…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Αρ.Πρωτ. 17713/384/14.4.2016 Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

. Αρ.Πρωτ. 17713/384/14.4.2016 Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα: Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων». Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αποστολή Καταστάσεων Για την καταβολή…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Αρ.Πρωτ. Ε40/907/14.12.2015 Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016.

. Αρ.Πρωτ. Ε40/907/14.12.2015 Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016. ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ: Ε40/535/28.7.2015 Γενικό Έγγραφο μας Σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, περιόδων απασχόλησης από 1/2016 έως 12/2016, οι οποίοι, με ευθύνη των Διευθυντών…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Φ.80000/οικ.39349/1341/10.9.2015 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α’80/2015), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 30 με την παρ. 2 της Υποπαραγράφου Ε.2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’94/2015)

. Φ.80000/οικ.39349/1341/10.9.2015 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α’80/2015), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 30 με την παρ. 2 της Υποπαραγράφου Ε.2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’94/2015) Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α’80/16.7.2015, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος 38/8.9.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4331/2015 περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

  .   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38 Αριθ. Πρωτ. Σ70/24/8.9.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4331/2015 περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Σχετ.: Οι Εγκύκλιοι 29/2013,12/2014, 28/2014, 34/2014 τα με αρ. πρωτ. Σ70/66/20.6.2013 και Γ99/47/5.2.2014 Γενικά Έγγραφα. Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμ. 55565/22.5.2015 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει)

. Αριθμ. 55565/22.5.2015 (ΦΕΚ Β’992/28.05.2015) Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 41, 47, 50, 54…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμ.51013/ΔΒΠ 738/12.5.2015 Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

  Αριθμ.51013/ΔΒΠ 738/12.5.2015 (ΦΕΚ Β’962/28.05.2015) Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα την…

Continue Reading
αποφάσεις εγκύκλιοι υπουργείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπ. Οικ. – Αρ. Πρωτ. 2/43456/0026 / 07.11.2014

Υπ. Οικ. – Αρ. Πρωτ. 2/43456/0026 / 07.11.2014 ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων από την Οικονομική Επιτροπή Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη χορηγούμενη από την Οικονομική Επιτροπή έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων [αρθ. 176 παρ. 1(γ)], σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. α. Με το άρθρο 5 του ν. 4071/2012 (Α.85) αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 και επανακαθορίστηκαν…

Continue Reading
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπ. Αναπ. – Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1 / 32230

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1 / 32230 Θέμα: Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και εγγραφής των  παραγωγών  οπτικοακουστικών έργων στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.…

Continue Reading
s2Member®