ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1043614/207/0015 – 23/04/2009

Αριθμ. Πρωτ. 1043614/207/0015 – 23/04/2009 ΘΕΜΑ: « Μη υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης Επιμελητηρίου κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων οικοδόμων που παρέχουν χειρονακτική εργασία.»   ΣΧΕΤ.: Το 191/23-2-2009 υπόμνημα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό υπόμνημα που μας διαβιβάστηκε από το γραφείο του κ. Υφυπουργού και άλλα προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην…

Continue Reading
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 31 – 14/04/2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 31 – 14/04/2009 ΘΕΜΑ: «Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη από 1/5/2009 έως 31/12/09. Αναπροσαρμογή παραπληγικού επιδόματος από 1/5/09 έως 31/12/09».   Με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) του έτους 2008 και 2009 (πράξη κατάθεσης 13/18.4.2008), καθορίστηκε η τιμή του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη από 1/5/09 έως 31/12/09 σε 33.04 ευρώ. Έπειτα από…

Continue Reading
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 30 – 13/04/2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 30 – 13/04/2009 ΘΕΜΑ: « Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας».   Σας κοινοποιούμε την με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.2./6754/12-3-09 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1./1/2407/26-1-09 (ΦΕΚ 297/Β΄/18-2-09) Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ως υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια για έκδοση διοικητικής πράξης Υπηρεσία…

Continue Reading
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1033173/492/ΔΜΒ – 03/04/2009

Αριθμ. Πρωτ. 1033173/492/ΔΜΒ – 03/04/2009 ΘΕΜΑ: ‘Αδεια διαμονής -επί μακρόν διαμένοντος.   Σε συνέχεια της 1004526/141/ΔΜΒ/12.1.2007 οδηγίας σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α’) και σύμφωνα με το 28001/08/23-3-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε ότι ο κάτοχος άδειας διαμονής ‘επί μακρόν διαμένοντος’,…

Continue Reading
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/131 – 31/03/2009

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/131 – 31/03/2009 ΘΕΜΑ : «Υποβολή Α.Π.Δ. Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης».   ΣΧΕΤ. : Τα αριθ. Ε40/138/14-6-07, Ε40/276/21-12-07 και Ε40/231/8-7-08 έγγραφά μας. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και καθώς αναμένεται νέα νομοθετική ρύθμιση, σας γνωρίζουμε ότι οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης θα συνεχίσουν και για τα δύο επόμενα τρίμηνα (Α΄/2009 και Β΄/2009) να καταχωρούν στις…

Continue Reading
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. Ε57/14 – 31/03/2009

Αριθμ. Πρωτ. Ε57/14 – 31/03/2009 ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας.   Προκειμένου να διευκολυνθούν όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήματα για τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. και  Ε.Τ.Α.Μ., ώστε να δανειοδοτηθούν από Τραπεζικά Ιδρύματα μέσω του προγράμματος του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»  (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.), παρακαλούμε όπως, στα πλαίσια της νομιμότητας και των δυνατοτήτων…

Continue Reading
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. Γ41/5 – 30/03/2009

Αριθμ. Πρωτ. Γ41/5 – 30/03/2009 ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999).   Σχετ. Εγκ: 103/04, 22/08, 4/09 Με τις παραπάνω σχετικές Εγκύκλιες δόθηκαν οδηγίες για το θέμα των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 25…

Continue Reading
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 20 – 06/03/2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 20 – 06/03/2009 ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας των ασφαλισμένων του Ιδρύματος.»   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν.3655/08 (Φ.Ε.Κ.58/τ.Α΄/3-4-08) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», την με αριθμ. 33891/606/7-5-2008 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 833/τ.Β΄/9-5-08) που εκδόθηκε…

Continue Reading
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/46 – 16/02/2009

Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/46 – 16/02/2009 ΘΕΜΑ : «Συμπλήρωση – Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών οι οποίοι ασφάλιζαν το προσωπικό τους μέχρι 31/7/08 στο τ. ΤΑΞΥ» ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 75/2008. Μετά την από 1/8/2008 ένταξη του κλάδου Ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), στον κλάδο Ασθένειας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και προκειμένου…

Continue Reading
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρ. πρωτ. 525/Δ3Β/21-5813 – 21/01/2009

Αρ. πρωτ. 525/Δ3Β/21-5813 – 21/01/2009 ΘΕΜΑ: Περί υποβολής χρήσεων λογισμικού για εταιρίες με προσωπικό από 10 έως 14 υπαλλήλους ή που θα προσκληθούν από την υπηρεσία μας, ανεξάρτητα αριθμού απασχολουμένων.  Θέμα:«Πρόσκληση υποβολής φωτοαντιγράφων:  α.   των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού [SOFTWARE] και β.   των  αντίστοιχων  τιμολογίων  αγοράς  τους.   Αξιότιμες/οι  Κυρίες/οι,   1.  Με το…

Continue Reading
s2Member®