ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1080/2017 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

. ΠΟΛ.1080/2017 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Κ.Φ.Δ

ΠΟΛ.1078/2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

. ΠΟΛ.1078/2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του π.δ.237/1986 (ΦΕΚ Α’110), όπως ισχύει, και ειδικότερα όπως αυτό συμπληρώθηκε με το…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΑ

Κ.Υ.Α. 16765/9/2017 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζητημάτων ενημέρωσης του Μητρώου, της διαδικασίας όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ Α’22).

. Κ.Υ.Α. 16765/9/2017 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζητημάτων ενημέρωσης του Μητρώου, της διαδικασίας όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Κ.Φ.Δ

ΔΕΛ Γ 1080615 ΕΞ 2017 Πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία

. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74Α/19.5.2017) αναφορικά με πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία. Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ. 1075/2017 Φορολογική μεταχείριση των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

. Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπερ.αα’ της περ.β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν.4456/2017, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπερ.αα’ της περ.β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ A’24/1.3.2017) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ

Φ/Α.15/3/οικ.55482/672/2017 Τροποποίηση της αριθ. Φ/Α.15/3/2226/170/2012 (Β΄ 583) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.ΑΝ.Ε.Π.) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 6 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’143/17.6.2011).

. Φ/Α.15/3/οικ.55482/672/2017 Τροποποίηση της αριθ. Φ/Α.15/3/2226/170/2012 (Β΄ 583) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.ΑΝ.Ε.Π.) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1074284 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.2017/648 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοντρα πλακέ οκουμέ, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

. ΔΔΘΕΚΑ Α 1074284 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.2017/648 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοντρα πλακέ οκουμέ, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Αθήνα 16.5.2017 ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 4.4.2013 Δ.Υ.Ο. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1074282 ΕΞ 2017 Αλλαγή επωνυμίας μιας εταιρείας που υπόκειται σε ατομικό συντελεστή δασμού αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές αψιδοειδών μηχανισμών με μοχλίσκο, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

. ΔΔΘΕΚΑ Α 1074282 ΕΞ 2017 Αλλαγή επωνυμίας μιας εταιρείας που υπόκειται σε ατομικό συντελεστή δασμού αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές αψιδοειδών μηχανισμών με μοχλίσκο, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Αθήνα, 16.5.2017 ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5013135 ΕΞ 2013 / 04.04.2013 Δ.Υ.Ο. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Ανακοίνωση αριθ. 08 της…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1071254 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση των Εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2017/422 και 2017/421 της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστικού αντισταθμιστικού δασμού αντίστοιχα, στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων από γραφίτη, καταγωγής Ινδίας.

. ΔΔΘΕΚΑ Α 1071254 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση των Εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2017/422 και 2017/421 της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστικού αντισταθμιστικού δασμού αντίστοιχα, στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων από γραφίτη, καταγωγής Ινδίας. Αθήνα 11.5.2017 ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 4.4.2013 Δ.Υ.Ο. Σας…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α.

ΔΕΛ Β 1062442 ΕΞ 2017 Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ και Πράξης Επιβολής Προστίμου.

. ΔΕΛ Β 1062442 ΕΞ 2017 Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ και Πράξης Επιβολής Προστίμου. ΦΕΚ B’1606/10.5.2017 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 37 και 62 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013 ΦΕΚ Α’170), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. β’ υποπερ. ββ’ του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν, με…

Continue Reading
s2Member®