Η υπηρεσία "Καταστατικά - Έντυπα" περιλαμβάνει πρότυπα καταστατικά σύστασης και τροποποίησης, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, πρακτικά ισολογισμού των εταιρειών. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

 • Α.Ε.
 • Αφανείς Εταιρεία
 • Ε.Π.Ε. – Ι.ΚΕ.
 • Κοινοπραξία-Συνεταιρισμός
 • ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Αστική εταιρεία Μ.Κ.Χ.
 • Ναυτική Εταρεία
 • Ο.Ε.-Ε.Ε.
 • Συμβάσεις Μισθωτήρια
 • Υπεράκτια εταρεία (off shore)
 • Γ.Ε.Μ.Η.
 • Έντυπα
 • Συμβάσεις λογιστή-πελάτη
 • Μισθωτήρια
 • Όλα τα έντυπα της εφορίας που υποβάλλονται χειρόγραφα.

Όλα τα πρότυπα είναι κατηγοριοποιημένα ανά νομικό πρόσωπο σε επεξεργάσιμα αρχεία για ηλεκτρονική συμπλήρωση, αποθήκευση, εκτύπωση και εύκολη αναζήτηση.

H υπηρεσία "Υπολογιστικά Φύλλα" περιλαμβάνει υπολογιστικά φύλλα έτοιμα προς χρήση, ομαδοποιημένα σε 3 κατηγορίες.

ΟΜΑΔΑ Α:

 • Βοήθημα για τη σωστή συμπλήρωση των δηλώσεων
 • Αποσβέσεις Παγίων
 • Ενηλικίωση Υπολοίπων
 • Έντυπο Ε2 (Αρχείο & Υπολογισμός)
 • Έντυπο Ν - Υπολογισμός φόρου Νομικών Προσώπων
 • Εξοπλισμός Υπαλλήλων
 • Μητρώο Επιταγών
 • Μητρώο Παγίων
 • Οικονομικές Καταστάσεις - Απλογραφικά Βιβλία
 • Προγραμματισμός Εργασιών Λογιστηρίου
 • Προσαρτήματα (Μικρών, μεσσαίων και μεγάλων οντοτήτων)
 • Υπολογισμός Φόρου Φ.Π. (Microsoft Excel 2007 ή νεότερο)
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Αγροτ. Συνετ. 13%)
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Πολύ μικρές - Πρότυπο)
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Πολύ μικροί Αγροτ. Συνετ. 13%)
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Διπλογραφικών Βιβλίων
 • Χρηματοροές

 

ΟΜΑΔΑ Β:

 • Intrastat Αποστολές
 • Intrastat Αφίξεις
 • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων
 • Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις Φ5
 • Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Φ4
 • Έξοδα - Κεφάλαια Επένδυσης
 • Εξοδολόγιο ταξιδίων
 • Εργασίες Λογιστικού Γραφείου
 • Λίστα Προμηθειών
 • Μητρώα Παγίων
 • Παραστατικό Πώλησης
 • Περιοδική Φ.Π.Α. (Microsoft Excel 2007 ή νεότερο)
 • Προγραμματισμός Εισπράξεων - Εργασιών
 • Προϋπολογισμός - Απολογισμός Εξόδων
 • Προϋπολογισμός Πωλήσεων

 

ΟΜΑΔΑ Γ :

 • Αποζημιώσεις Υπαλλήλων
 • Αποζημίωση Εργατοτεχνιτών
 • Ημερήσιο Ταμείο
 • Ημερολόγιο Αδειών
 • Πληρωμές Προσωπικού
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Υπερωρίες
 • Υπολογισμός δόσεων δανείου
 • Υπολογισμός δόσεων διακανονισμού
 • Υπολογισμός Ωρομισθίου