Άρθρο 43 Φορολογικός συντελεστής

Το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

 

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]