.

Παράδειγμα συμπλήρωσης πίνακα Κ (Ε3) - Διπλογραφικά Βιβλία

Παράδειγμα: Έστω ότι η εταιρεία «ΧΑΤΖΗΔΙΜΠΑΣ SOLUTIONS ΕΠΕ», με αντικείμενο εργασιών εμπορία Η/Υ και ηλεκτρονική υποστήριξη, έχει καταρτίσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης για τη χρήση 2015, ως εξής:

 

Λ/μός Περιγραφή Λογιστική Βάση Φορολογική Βάση Διαφορά  
  X Π Χ Π    
10 Γήπεδα - Οικόπεδα 1.000.000,00   1.000.000,00 0,00  
11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 765.441,42   765.441,42 0,00  
12 Μηχανήματα - Τεχν. εγκ/σεις - Λοιπός μηχαν. εξοπλισμός 1.070.146,16   890.167,16 -179.979,00 ΠΡΟΣ.
14 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 26.142,14   26.142,14 0,00  
20 Εμπορεύματα 205.136,62   205.136,62 0,00  
30 Πελάτες 300.855,84   300.855,84 0,00  
33 Χρεώστες διάφοροι 634.926,33   634.926,33 0,00  
34 Χρεόγραφα 49.726,52   32.222,11   -17.504,41 ΠΡΟΣ.
38 Χρηματικά διαθέσιμα 195.778,84   195.778,84 0,00  
40 Κεφάλαιο   2.890.814,39 2.890.814,39 0,00  
41 Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής   10.940,97 10.940,97 0,00  
42 Αποτελέσματα εις νέο   38.105,28 3.753,13 -34.352,15 ΠΡΟΣ.
44 Προβλέψεις   163.131,26 0,00 -163.131,26 ΠΡΟΣ.
50 Προμηθευτές   227.656,45 227.656,45 0,00  
52 Τραπεζικά δάνεια   752.550,00 752.550,00 0,00  
53 Πιστωτές διάφοροι   39.736,41 39.736,41 0,00  
54 Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη   48.044,40 48.044,40 0,00  
55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί   77.174,71 77.174,71 0,00  
Σύνολα 4.248.153,87 4.248.153,87 4.050.670,46 4.050.670,46  

 

Λ/μός Περιγραφή Λογιστική Βάση Φορολογική Βάση Διαφορά  
    X Π Χ Π    
  Κόστος πωληθέντων 995.789,63   995.789,63   0,00  
60 Αμοιβές & έξοδα πρ/κού 1.163.695,32   1.161.787,16   1.908,16 ΜΟΝ.
61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 533.080,51   533.080,51   0,00
62 Παροχές τρίτων 740.865,62   740.865,62   0,00
63 Φόροι - τέλη 26.563,15   25.563,15   1.000,00 MON.
64 Διάφορα έξοδα 419.890,85   407.689,01   12.201,84 ΜΟΝ.
65 Τόκοι & συναφή έξοδα 558.093,37   558.093,37   0,00
66 Αποσβέσεις παγίων 209.841,99   246.814,63   -36.972,64 ΠΡΟΣ.
70 Πωλήσεις εμπορευμάτων   4.301.335,16   4.301.335,16 0,00
73 Πωλήσεις υπηρεσιών   298.317,61   278.317,61 -20.000,00 ΠΡΟΣ.
75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών   29.873,03   29.873,03 0,00
76 Έσοδα κεφαλαίων   21.732,78   13.727,92 -8.004,86 ΠΡΟΣ.
  Σύνολα 4.647.820,44 4.651.258,58 4.669.683,08 4.623.253,72 -49.867,50  

 

Επίσης:

  • Απόθεμα έναρξης χρήσης 2015: 200.009,17 ευρώ
  • Αγορές περιόδου 2015: 1.000.917,08 ευρώ
  • Οι δαπάνες που αναλογούν στην παροχή υπηρεσιών είναι 55.729,32 ευρώ
  1. Σε σχέση με τις διαφορές Λ.Β.-Φ.Β., από τα αρχεία της επιχείρησης προκύπτουν τα εξής:

α) Η διαφορά των 1.908,16 αφορά προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες του προσωπικού, οι οποίες αποτελούν μόνιμη διαφορά καθώς δεν θα εκπέσουν ποτέ από τα ακαθάριστα φορολογικά έσοδα της εταιρείας.

β) Η διαφορά των 1.000 ευρώ αφορά το τέλος επιτηδεύματος και χαρακτηρίζεται ως μόνιμη ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη.

γ) Η διαφορά των 12.201,84 ευρώ αφορά 3 τιμολόγια άνω των 500 ευρώ, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν με τραπεζικό μέσο πληρωμής. (μόνιμη διαφορά)

δ) Η διαφορά των 36.972,64 ευρώ αφορά αποσβέσεις μηχανημάτων, οι οποίες διενεργήθηκαν με λογιστικό συντελεστή μικρότερο του φορολογικού. Επειδή θα αναστραφούν στο μέλλον, αποτελούν προσωρινή διαφορά.

ε) Η διαφορά των 20.000 ευρώ αφορά υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρασχέθηκαν μεν μέσα στο 2015, αλλά είναι απαιτητές -κατόπιν συμφωνίας- μέσα στο 2016, χρόνο κατά τον οποίο θα εκδοθεί και το αντίστοιχο παραστατικό (τιμολόγιο). Ως εκ τούτου, κατά το 2015 θα αναγνωριστεί λογιστικά ως έσοδο το δεδουλευμένο μέρος, ήτοι 20.000 ευρώ, όμως το ποσό αυτό θα αποτελέσει φορολογικό έσοδο του 2016 (βλ. ΠΟΛ.1223/2015). Η διαφορά αυτή χαρακτηρίζεται προσωρινή.

στ) Η διαφορά των 8.004,86 ευρώ αφορά κέρδος λόγω αποτίμησης χρεογράφων κατά το τέλος του έτους. Τα εν λόγω κέρδη αναγνωρίζονται μόνο λογιστικά κατά το έτος 2015, καθότι βάσει ΠΟΛ.1113/2015 θα αναγνωριστούν φορολογικά κατά το χρόνο της πραγματικής συναλλαγής, δηλ. όταν το χρεόγραφο πωληθεί.

  1. Ενόψει των ανωτέρω, τα αποτελέσματα της εταιρείας για το 2015 διαμορφώνονται ως εξής:
  Λογιστικό κέρδος/ζημία Φορολογικό κέρδος/ζημία
Αποτελέσματα 2015 3.438,14 -46.429,36

 

  1. Συμπλήρωση Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης
(1) (2) (3) (4)
1. Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους (περ.α' άρθρου 23) 2001  
2. Δαπάνη για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω 500 ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (περ.β' άρθρου 23) 2002 12.201,84
3. Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (περ.γ' άρθρου 23) 2003  
4. Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις (περ.δ' άρθρου 23) 2004  
5. Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις (περ.ε' άρθρου 23) 2005  
6. Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα (περ.στ' άρθρου 23) 2006  
7. Φόροι-τέλη που δεν εκπίπτουν (περ.ζ' άρθρου 23) 2007 1.000,00
8. Τεκμαρτό μίσθωμα κατά μέτρο που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (περ.η' άρθρου 23) 2008  
9. Δαπάνες για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων (περ.θ' άρθρου 23) 2009  
10. Δαπάνες για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων (περιπτ.ι' άρθρου 23) 2010  
11. Δαπάνες ψυχαγωγίας (περ. ια' άρθρου 23) 2011  
12. Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (περιπτ.ιβ' άρθρου 23) 2012 1.908,16
13. Δαπάνες προς φορολογικούς κατοίκους με έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (περ.ιγ' άρθρου 23) 2013  
14. Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 48 (παρ.4 άρθρου 48) 2014  
15. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες τόκων-Υποκεφαλαιοδότηση (άρθρο 49 ν.4172/2013) 2015  
16. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης (άρθρα 52 & 54 ν.4172/2013) 2016  
17. Δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας 2017  
18. Δαπάνες ναυτιλιακών επιχ/σεων που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας 2018  
19. Δαπάνες απαλλασσόμενων Ν.Π. 2019  
20. Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 2020  
21. Δαπάνες αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αφορούν έσοδα μη υποκείμενα στο φόρο 2021  
22. Δαπάνες Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας 2022  
   ΣΥΝΟΛΟ 2100 15.110,00

 

4. Συμπλήρωση Πίνακα Η΄

4

5. Συμπλήρωση Πίνακα Θ΄

5

6. Συμπλήρωση Πίνακα Κ΄

6

 

7. Συμπλήρωση 2ης σελίδας Ν (έως κωδ. 024)

7