Ερώτηση

826AA    Καλημέρα σας και πολλά συγχαρητήρια για την φοβερή βοήθεια που μας προσφέρετε.
1. Ο νομός ορίζει ότι όταν ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο οργανώνει πάνω από δυο εκδηλώσεις το χρόνο, τότε το σωματείο θα πρέπει να υπολογίζει και ΦΠΑ στα εισπραττόμενα έσοδα. Το συγκεκριμένο σωματείο πρόκειται να κάνει παραπάνω από δυο εκδηλώσεις το χρόνο, όχι όμως για οικονομική ενίσχυση. Το αντίτιμο που πληρώνουν τα μέλη καλύπτει αποκλειστικά τα έξοδα των εκδηλώσεων που έχουν σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της κυνοφιλίας και της ζωοφιλίας. Επίσης οι εκδηλώσεις-συναντήσεις των μελών, αποτελούν σκοπό του σωματείου όπως ορίζει και το καταστατικό τους.Το σωματείο θα πρέπει να χρεώνει ΦΠΑ ή επειδή τα έσοδα δεν προορίζονται για οικονομική ενίσχυση απαλλάσσεται; Υπάρχει κάποια εξαίρεση;
2. Στην περίπτωση που θα δεχτεί χορηγία για κάποια εκδήλωση από εταιρεία με αντίτιμο την ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας π.χ. στο χώρο της εκδήλωσης, πως θα πρέπει η χορηγία αυτή να αντιμετωπιστεί φορολογικά, ΦΠΑ και ΚΦΑΣ;

Απάντηση

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν.2859/2000

1. Απαλλάσσονται από το φόρο:
(…….)

ιε) η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής, από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού,
ιστ) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων,
ιη) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση,

Ακόμη, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1071/1995 έχουν διευκρινιστεί τα ακόλουθα:

2. Επίσης για την εφαρμογή της περίπτωσης ιθ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 (σ.σ. Πλέον περ ιη παρ. 1 άρθρο 22 του ν.2859/2000) διευκρινίζεται ότι, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα έσοδα από ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, που οργανώνουν τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ', ι', ιγ', ιε', ιστ' και ιζ' της παραγράφου αυτής για την οικονομική τους ενίσχυση, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές δεν ξεπερνούν τις (2) δύο κατ' ανώτατο όριο ανά έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την Π.6786/640/7.10.1986 Α.Υ.Ο. για τη χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής μόνο από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας του αιτουμένου την απαλλαγή προσώπου.

Στην  Π.6786/640/7.10.1986 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παροχής υπηρεσιών και της παράδοσης αγαθών που ενεργούνται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στη διάταξη της περίπτωσης ιθ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ανωτέρω νόμου (σ.σ. Πλέον περ ιη παρ. 1 άρθρο 22 του ν.2859/2000), με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική ενίσχυση, παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στον οικον. έφορο της περιφέρειας που έχουν την έδρα τους και έγκριση αυτού.

2. Στην αίτηση και την αντίστοιχη έγκριση του οικον. εφόρου αναγράφεται, κατά περίπτωση, το είδος των υπηρεσιών, καθώς και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, των οποίων ζητείται η απαλλαγή από το φόρο.

3. Ο οικον. έφορος εγκρίνει την απαλλαγή μετά από έλεγχο ότι συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις του νόμου (νομότυπος σύσταση, επιδιωκόμενος σκοπός κ.τ.λ.).

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι το όριο των 2 εκδηλώσεων το χρόνο είναι περιοριστικό και δεν εξετάζεται από τη φορολογική αρχή ο τρόπος διάθεσης των εσόδων που προκύπτουν από αυτές τις εκδηλώσεις (αν δηλαδή διατίθενται για την επιδίωξη του σκοπού ή όχι).

Βεβαίως,   σύμφωνα με την ΠΟΛ.1156/1997 για τα Φιλανθρωπικά, Συνδικαλιστικά, Πολιτιστικά Σωματεία κ.λπ.  ορίζεται η απαλλαγή της παροχής υπηρεσιών και των στενά συνδεομένων με αυτές παραδόσεων αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν, στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος, σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς,
εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι τίθεται περιορισμός των απαλλασσομένων πράξεων που εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις, καθόσον εξαιρούνται από την απαλλαγή αυτή οι πράξεις εκείνες οι οποίες οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Με τη συμπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης, ενσωματώνεται στο εσωτερικό δίκαιο μία από τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, ότι δηλαδή για τη χορήγηση μιας απαλλαγής δεν πρέπει να επέρχεται στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού και να τίθενται σε μειονεκτικότερη θέση, από απόψεως φορολογικής, όμοιες δραστηριότητες όταν ασκούνται κάτω από ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Ετσι, για την απαλλαγή των συνδρομών που καταβάλλονται σε πολιτιστικά, φιλανθρωπικά, συνδικαλιστικά κ.λπ. σωματεία ή ενώσεις από τα μέλη τους, καθώς και των παραδιδομένων αγαθών (εντύπων, εφημερίδων κ.λπ.), ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΕΔΥΟ Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987.
Αντίθετα, για την απαλλαγή των πράξεων παροχής υπηρεσιών και των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούν τα εν λόγω σωματεία ή ενώσεις, θα πρέπει να διερευνάται η πλήρωση της προϋπόθεσης της μη στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού, με την έννοια ότι, οι ίδιες πράξεις εάν πραγματοποιούντο από υποκειμένους στο φόρο θα συνιστούσαν οικονομική δραστηριότητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου και θα υπάγονταν σε Φ.Π.Α. Ενδεικτικά, για παράδειγμα αναφέρουμε ότι, η εκμετάλλευση πρατηρίων πώλησης αγαθών, βιβλιοπωλείων κ.λπ.
από φιλανθρωπικά, συνδικαλιστικά κ.λπ. σωματεία δεν υπάγεται στις εν λόγω απαλλακτικές διατάξεις, διότι τέτοιες δραστηριότητες εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου και τα πρόσωπα αυτά αποκτούν την ιδιότητα του υποκειμένου στο φόρο. Περαιτέρω, η μη υπαγωγή στο Φ.Π.Α. τέτοιων δραστηριοτήτων πλήττει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί ανισότητες ως προς τη φορολογική μεταχείριση των υποκειμένων στο φόρο που επιδιώκουν σκοπούς κερδοσκοπικούς για όμοιες πράξεις.

Περεταίρω, με την Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987. έχουν οριστεί τα ακόλουθα:
θ. Σωματεία ή ενώσεις προσώπων. Η περίπτωση αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους, τα οποία ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα.
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι ότι τα σωματεία αυτά και οι ενώσεις προσώπων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ΚΦΣ, παρέχουν υπηρεσίες προς τα μέλη τους, τα οποία ασκούν απαλλασσόμενη από το φόρο δραστηριότητα ή μη υποκείμενη στο φόρο, οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας και παρέχονται έναντι συνεισφοράς των μελών στα κοινά έξοδα των υπηρεσιών αυτών.
Με άλλα λόγια, με τη διάταξη αυτή απαλλάσσονται από το φόρο οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν διάφορα σωματεία ή ενώσεις προσώπων στα μέλη τους, τα οποία έναντι συμμετοχής στα γενικά έξοδα (π.χ. συνδρομές) δέχονται τις υπηρεσίες αυ¬τές για την εξυπηρέτηση απαλλασσόμενων από το φόρο δραστηριοτήτων τους.
Παράδειγμα Α: Ο «Σύλλογος Κυνηγών Αθηνών» έναντι μιας μικρής αμοιβής π.χ. 500 δρχ. αναλαμβάνει την έκδοση των αδειών κυνηγιού των μελών του.
Παράδειγμα Β: Ο «Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών» πραγματοποιεί ένα συνέδριο και μετακαλεί ξένους ειδικούς γιατρούς ομιλητές. Για τις συζητήσεις του συνεδρίου και τις απόψεις των ομιλητών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκδίδει ένα σχετικό βιβλίο.
Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του σεμιναρίου και της έκδοσης του βιβλίου, επιβάλει δικαίωμα συμμετοχής (συνεισφορά στα κοινά έξοδα) σε κάθε γιατρό ένα χρηματικό ποσό. Οι υπηρεσίες ενημέρωσης των γιατρών που παρέχονται στη διάρκεια του συνεδρίου και η παράδοση του σχετικού βιβλίου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι αφορολόγητες πράξεις, έστω και αν γι' αυτές ο γιατρός κατέβαλε κάποιο χρηματικό ποσό.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, σας παραθέτουμε την ακόλουθη Υπουργική Απόφαση:

ΠΟΛ.1283/7.11.1995
Αποδοχή της υπ αριθμ. 531/1995 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους .(Με τη γνωμοδότηση αυτή, γίνεται δεκτό ότι η χορηγία που γίνεται για ορισμένο έργο θεωρείται δωρεά - οικονομική παροχή χωρίς αντάλλαγμα - εφόσον μεταξύ του παρέχοντος τη χορηγία και εκείνου προς τον οποίο η παροχή δεν συμφωνείται ή δεν υποκρίπτεται υποχρέωση αντιπαροχής. Σε περίπτωση αντιπαροχής θα πρέπει να ερευνάται, εάν υφίσταται εν όλω ή εν μέρει επαχθής δικαιοπραξία αναλόγως προς την αξία της αντιπαροχής.)

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 531/1995 γνωμοδότηση του Ν.Σ. του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό των Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.
Με τη γνωμοδότηση αυτή, γίνεται δεκτό ότι η χορηγία που γίνεται για ορισμένο έργο θεωρείται δωρεά - οικονομική παροχή χωρίς αντάλλαγμα - εφόσον μεταξύ του παρέχοντος τη χορηγία και εκείνου προς τον οποίο η παροχή δεν συμφωνείται ή δεν υποκρίπτεται υποχρέωση αντιπαροχής. Σε περίπτωση αντιπαροχής θα πρέπει να
ερευνάται, εάν υφίσταται εν όλω ή εν μέρει επαχθής δικαιοπραξία αναλόγως προς την αξία της αντιπαροχής.

Αρ. Γνωμ. 531/1995

Περίληψη Ερωτήματος:
α) Διερεύνηση του περιεχομένου της νομικής έννοιας της χορηγίας σε σχέση με την έννοια της δωρεάς.
β) Ποιά η φορολογική μεταχείριση των συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο τη χορηγία.

Με το υπ' αριθμ. 110615/580 ΠΕ/Α0013/2.2.1994 έγγραφο του Υπ. Οικ. Γ.Δ.Φ. και Δ.Π./Δ.13/Τμ. Α', τίθεται το ερώτημα αν η έννοια της "χορηγίας" συμπίπτει κατά περιεχόμενο προς τη δωρεά του άρθρ. 496 Α.Κ. και αν είναι ως εκ τούτου επιτρεπτή η κατ' άρθρ. 52 παρ. 1 του Ν.75/1975 απαλλαγή από το σχετικό φόρο των χρηματικών ποσών, που δόθηκαν με τη μορφή χορηγίας σε αθλητικό σωματείο (Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος Πειραιά) από την εταιρία "ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε." για την οικονομική υποστήριξη των ιστιοπλοϊκών αγώνων ΔΗΛΙΑ '93.
Προκειμένου να προσδιορισθεί το νομικό περιεχόμενο της έννοιας της χορηγίας και μάλιστα σε σχέση προς την έννοια της δωρεάς, είναι απαραίτητη η παράθεση των βασικών χαρακτηριστικών των δύο εννοιών.

Α) Κατ' άρθρο 496 Α.Κ. η παροχή σε κάποιον ενός περιουσιακού αντικειμένου αποτελεί δωρεά, αν γίνεται κατά τη συμφωνία των μερών χωρίς αντάλλαγμα.
Καθ' ερμηνεία της εν λόγω διατάξεως γίνεται δεκτό, ότι για να υπάρξει δωρεά απαιτείται:
1.    Παροχή αντικειμένου περιουσίας σε κάποιον (δωρεοδόχο) και
2.    συμφωνία του δίδοντος και λαμβάνοντος, ότι η παροχή αυτή γίνεται άνευ ανταλλάγματος (Α.Π. 202/74 ΝοΒ 22-1152, Ε.Α.2689/83 Αρμ.38-452, Εφ. Πειρ.853/81 ΝοΒ 30-276). Δεν εξετάζονται σε κάθε περίπτωση τα ελατήρια, τα οποία οδήγησαν τον δωρητή στην πραγματοποίηση της δωρεάς, αρκεί μόνον, ότι αυτός ήθελε να προσφέρει κάτι άνευ ανταλλάγματος (ΣτΕ 3206/83, 2993/86, Μπαλής Γεν. Αρχές εκδ. Ζ' παρ.53 Καυκάς Ενοχ.Δικ. κατ' άρθρο ερμην. έκδ. Στ' σελ. 6).
Θεωρείται αυτονόητο (μολονότι δεν μνημονεύεται στο νόμο) ότι η παροχή πρέπει να καθιστά πλουσιότερο το λήπτη (Φίλιος Ενοχ. Δικ. Ειδ. μέρος εκδ. 1974 σελ. 72). Γίνεται όμως δεκτό, ότι υπάρχουν περιπτώσεις δωρεάς, κατά τις οποίες μειούται η περιουσία του δωρητή χωρίς αντίστοιχο πλουτισμό του δωρεοδόχου (Φραγκίστας Ερμ.
Α.Κ. άρθρ. 496 επ., Καυκάς, Ενοχ. Δίκαιον κατ' άρθρ. ερμην. εκδ. στ' σελ. 7).
Επίσης γίνεται δεκτό ότι αντικείμενο της δωρεάς μπορούν να είναι και άϋλα αγαθά (π.χ. προσφορά υπηρεσίας πάσης φύσεως) παρεχόμενα άνευ ανταλλάγματος, εφόσον ο δεχόμενος αυτά αποφεύγει δαπάνη που θα πραγματοποιούσε για την απόκτησή τους. Καθόσον αφορά την έννοια της δωρεάς στα πλαίσια του φορολογικού δικαίου είναι πρόδηλο, ότι η έννοια αυτή, όπως αναλύεται στο άρθρο 34 του Ν.Δ.118/73 "Περί Κώδικος Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ." τυγχάνει κατά πολύ ευρύτερη της κατά τον Αστικό Κώδικα εννοίας της δωρεάς. Και τούτο διότι κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς κατά τη ρηθείσα διάταξη συνιστά όχι μόνον η κατά τις διατάξεις του Αστικού Κωδικα συνιστώμενη δωρεά αλλά και η κτήση εκ πάσης παροχής, παραχωρήσεως ή μεταβιβάσεως οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου άνευ ανταλλάγματος, έστω και αν δεν κατηρτίσθη έγγραφον (άρθρ. 34 παρ. 1 περ. Α, Β). Εξάλλου στη δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου απαριθμούνται αρκετές
περιπτώσεις κτήσεως περιουσιακών στοιχείων, που κατά ρητή πρόβλεψη θεωρούνται ως δωρεές για την επιβολή του σχετικού φόρου.

Β) Καθ' όσον αφορά την έννοιαν της χορηγίας, όπως αυτή προκύπτει από πρόσφατα θεσπισθείσες φορολογικές διατάξεις (άρθρ. 12 παρ. 10 Ν.2214/94, 2 παρ. 1 Ν.1947/91) και τα σχετικά συμβατικά κείμενα (όπως αυτό που περιληπτικά τίθεται υπόψη μας δια του ερωτήματος) είναι σαφές, ότι τα χαρακτηριστικά της οριοθετούνται εμπειρικά από την αναπτυχθείσα κατά τα τελευταία έτη πρακτική. Σύμφωνα προς την πρακτική αυτή, η οποία δεν υφίσταται πολύ από τον κατά την Ελληνική αρχαιότητα ισχύοντα θεσμό της χορηγίας, η τελευταία αυτή αποτελεί οικονομική παροχή βασικώς άνευ  ανταλλάγματος, που γίνεται προς πραγματοποίηση αυστηρά συγκεκριμένου έργου και μάλιστα έργου όχι αναγκαία τεχνικού αλλά και υπό την έννοια πραγματοποιήσεως συγκεκριμένης εκδηλώσεως κοινωνικής, θρησκευτικής, αθλητικής κ.λπ. ή επίτευξης συγκεκριμένου αποτελέσματος, τις
δαπάνες των οποίων τείνει να καλύψει η χορηγία αυτή. (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 430/93).
Υπό τα δεδομένα αυτά η έννοια της χορηγίας ταυτίζεται με αυτή της δωρεάς, όπως αναλύθηκε παραπάνω με την αυστηρή προϋπόθεση, ότι δεν συνομολογείται ή δεν υποκρύπτεται υποχρέωση αντιπαροχής εκ μέρους του δεχόμενου την οικονομική παροχή.
Συνεπώς, κάθε περίπτωση χορηγίας πρέπει να αντιμετωπίζεται από την φορολογούσα αρχή με στάθμιση των ως άνω δεδομένων, προκειμένου να εξευρεθεί, αν η συμβατικά χαρακτηριζόμενη ως χορηγία συνιστά χαριστική δόση χωρίς αντάλλαγμα, οπότε πρόκειται περί δωρεάς κατά την έννοια του φορολογικού νόμου (άρ. 34 Ν.Δ.118/1973) ή υποκρύπτει αντάλλαγμα προς τον χορηγό, οπότε, αν τούτο είναι ανάλογο προς την παροχή αυτού πρόκειται περί αμφοτεροβαρούς σύμβασης, αν δε τούτο καλύπτει μέρος της παροχής του χορηγού, υφίσταται δωρεά κατά το υπερβάλλον την παροχή τμήμα του ανταλλάγματος.
Ειδικότερα στην υπό κρίση περίπτωση, δίνεται από το ερώτημα, ότι έναντι της χορηγίας της ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προς το σωματείο "Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος Πειραιά", προς οικονομική υποστήριξη των ιστιοπλοϊκών αγώνων "Δήλια '93" συμφωνήθηκε η διαφημιστική προβολή της εν λόγω εταιρίας.
Εφόσον η διαφημιστική προβολή της εταιρίας γίνεται κατά τρόπο, που κατά τη συναλλακτική πρακτική προϋποθέτει οικονομικό αντάλλαγμα όπως διαφήμιση σε χώρους του σωματείου ή σε ιστιοφόρα αυτού κ.λπ.), η εν λόγω προβολή της εταιρίας αποτελεί αντάλλαγμα προς την ως άνω χορηγία και συνεπώς, αν αυτό είναι ανάλογο κατ' αξία προς την χορηγία υφίσταται όχι δωρεά κατά την έννοια του άρθρου του Ν.75/1975, αλλά αμφοτεροβαρής σύμβαση, αφού μάλιστα με την ως άνω διαφήμιση της χορηγού εταιρίας το σωματείο στερείται το ποσό, που θα αποκέρδαινε από τη διαφημιστική προβολή ετέρων προϊόντων. Αν η προβολή της εταιρίας ως χορηγού γίνεται κατ' άλλο τρόπο, εκτός των χώρων ή πραγμάτων του σωματείου και δεν στερεί τούτο εσόδων, τότε δεν νοείται ύπαρξη ανταλλάγματος και η χορηγία εμπίπτει στην έννοια της δωρεάς.
Περαιτέρω στην περίπτωση, που πρόκειται περί ανταλλάγματος του σωματείου προς την εταιρία, κατά τα εκτεθέντα, τούτο δε είναι μικρότερης αξίας έναντι της χορηγίας, υφίσταται δωρεά κατά τη διαφορά των δύο αυτών οικονομικών μεγεθών. Ως εκ τούτου στο τεθέν ερώτημα προσήκει η απάντηση, ότι η χορηγία συνιστά
δωρεά, εφόσον μεταξύ του παρέχοντος τη χορηγία και του προς ον η παροχή δεν συμφωνείται ή δεν υποκρύπτεται υποχρέωσις αντιπαροχής. Στην περίπτωση αντιπαροχής ερευνάται εάν υφίσταται εν όλων ή εν μέρει επαχθής δικαιοπραξία αναλόγως προς την αξία της αντιπαροχής.
Τέλος, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Συνηθέστερων Ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων – Φεβρουάριος 2013”, που εξέδωσε το Υπουργείο, προβλέπονται τα εξής::
32. Αντιμετώπιση χορηγιών.

Καταβολή ποσών ως χορηγία υπάγεται στο Φ.Π.Α. στην περίπτωση που ο λήπτης των ποσών αυτών διαφημίζει με οποιονδήποτε τρόπο το χορηγό.

Συνεπώς,  για τη  φορολογική αντιμετώπιση της χορηγίας  σε περίπτωση αντιπαροχής (στη συγκεκριμένη περίπτωση, διαφήμιση) ερευνάται εάν υφίσταται αμφοτεροβαρής σύμβαση,

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω σαε παραθέτουμε το με αριθ. πρωτ, 1012726/10092/Β0012/7.2.2006 έγγραφό, με το οποίο έχει γίνει δεκτό ότι τα εισοδήματα που αποκτούν οι Ιερές Μονές και που προέρχονται από την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (εκμετάλλευση ξενώνων, ραδιοφωνικός σταθμός) υπόκεινται σε φορολογία, καθόσον το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την αριθμ.383/1973 γνωμοδότηση του έχει γνωμοδοτήσει ότι, τα εισοδήματα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, έστω και αν διατίθενται προς εκπλήρωση του μη αποβλέποντος σε κέρδη σκοπού τους.

Τέλος, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από  τον Κ.Φ.Α.Σ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του κώδικα αυτού το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο.
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10.”

Έτσι στην περίπτωση που αυτά τα έσοδα υπαχθούν σε ΦΠΑ, έχετε όλες τις υποχρεώσεις που έχουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων, υποβολή Ε3 , φορολογία κτλ)

Η ομάδα της AST BOOKS.