Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 18 - 22/02/2012

ΘΕΜΑ: Προσαυξήσεις συντάξεων πέραν των 35 ετών. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 παρ.1 & 3 του Ν. 3863/2010.

ΣΧΕΤ.: Οι αρ. 97/2008 και 69/2009, 9/2010 εγκύκλιοι.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 και 3 του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/τ. Α΄/15.7.10) « Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Α) Παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3863/2010

 

1. Με την συγκεκριμένη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 145 του ν. 3655/2008, μόνο ως προς το ποσοστό υπολογισμού της σχετικής προσαύξησης, το οποίο ανέρχεται σε 3,5% αντί του 3,3% που όριζε το άρθρο 145 του ν. 3655/2008.

 

Συνεπώς τα ποσοστά της ως άνω προσαύξησης ανά ασφαλιστική κλάση διαμορφώνονται ως εξής:

 

Ασφ/κή κλάση Ποσοστό πιν. Β’ Προσαύξηση άρθρ. 25 παρ. 1
1η και 2η 1,5% (3,5%-1,5%)=2%
1,8% (3,5%-1,8%)=1,7%
1,9% (3,5%-1,9%)=1,6%
2,1% (3,5%-2,1%)=1,4%
2,2% (3,5%-2,2%)=1,3%
7η - 11η 2,3% (3,5%-2,3%)=1,2%
12η - 28η 2,5% (3,5%-2,5%)=1%

 

 

2. Η εν λόγω διάταξη ισχύει από δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ., δηλαδή από 15/7/2010.

 

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 15/7/2010 θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, τροποποιουμένων των αποφάσεων ως προς το ποσό της σύνταξης.

 

Β) Παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3863/2010

 

1. Με την εγκύκλιο 9/2010, σας γνωστοποιήσαμε, εκτός των άλλων, την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 145 του Ν. 3655/2008, με την οποία αντικαταστάθηκε η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2α του άρθρ. 3 του Ν. 3029/2002, σύμφωνα με την οποία η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των προαναφερόμενων συντάξιμων αποδοχών για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης.

 

Για κάθε πλήρες έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης πέραν των 35 ετών ή των 10500 ημερών ασφάλισης που πραγματοποιούνται μετά το 65ο έτος της ηλικίας και μέχρι το 68ο, το ανωτέρω ποσό αυξάνεται σε 3,3%.

 

2. Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 του κοινοποιούμενου άρθρου, η αναφερόμενη στην παρ. Α΄ της παρούσας εγκυκλίου προσαύξηση που αφορά τους ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993 καθώς και η επιπλέον προσαύξηση που προβλεπόταν για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης πέραν των 10500 ημερών ασφάλισης που θα πραγματοποιούνταν μετά το 65ο έτος της ηλικίας και μέχρι το 68ο των ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993, δεν ισχύουν για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και εφεξής.

 

3. Αιτήσεις που εκκρεμούν θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ενώ θα πρέπει να αναζητηθούν περιπτώσεις ασφαλισμένων που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 και έλαβαν την προσαύξηση για χρόνο ασφάλισης πέραν των 10.500 ημερών, προκειμένου να τροποποιήσετε τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις ως προς το ποσό της σύνταξης, το οποίο θα υπολογιστεί χωρίς προσαύξηση, τα επιπλέον δε ποσά συντάξεως που έχουν ήδη καταβληθεί δεν θα αναζητηθούν.

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ