Εγκύκλιος ΙΚΑ Αρ. 62 - 08/09/2010

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΓΤΕ στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.»
ΣΧΕΤ. : α) Το με Α.Π. 80020/οικ.20632/746/11-8-2010 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.
β) Το αριθμ.12215/3-8-2010 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
γ) Το αριθμ. Τ00/ΦΑ/2567/24-8-2010 Γεν. Έγγραφο της Δ/νσης Παροχών


Δ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 65 του Ν.3863/2010  (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α΄) η δημοσίευση των οποίων μας γνωστοποιήθηκε με το ανωτέρω α΄ σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι:

Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι Επικουρικής σύνταξης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) υπάγονται από 1/9/2010 υποχρεωτικά, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.). Το χορηγούμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρ. 1 του καταστατικού του ΤΑΠΓΤΕ εφάπαξ βοήθημα, διατηρείται και καταβάλλεται από το ΤΑΠΓΤΕ, το οποίο, ως φορέας με τη συγκεκριμένη μορφή, για το σκοπό αυτό, δεν διαλύεται ούτε θίγεται η περιουσία του (περ. α΄).

Από την υποχρεωτική υπαγωγή στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εξαιρούνται οι έμμισθοι δικηγόροι και μηχανικοί που υπηρετούν στη Γενική Τράπεζα, οι οποίοι λόγω της ιδιότητάς τους έχουν ασφαλισθεί στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Ειδικότερα οι δικηγόροι έχουν ασφαλισθεί στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), ενώ οι μηχανικοί έχουν ασφαλισθεί στον Τομέα Επκουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., στους οποίους θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται.

Τα πρόσωπα, όμως, αυτά δύνανται με βάση το χρόνο ασφάλισής τους στο ΤΑΠΓΤΕ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις να ασφαλιστούν προαιρετικά στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για τη θεμελίωση συντ/κού δικαιώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις συντ/σης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (περ. β΄).

Από της υπαγωγής των ανωτέρω προσώπων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (ασφ/νων και συντ/χων του ΤΑΠΓΤΕ) η ασφαλιστική σχέση αυτών διέπεται από το σύνολο της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Ο χρόνος που έχει πραγματοποιηθεί στο ΤΑΠΓΤΕ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχει αναγνωρισθεί η προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (περ. γ΄).

Αναγνωρίσεις χρόνων σύμφωνα με το άρθρ. 18 του καταστατικού του ΤΑΠΓΤΕ, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (περ. δ΄).

Τέλος με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω διατάξεις (περ. στ΄).

Για την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρ. 65 της κοινοποιούμενης διάταξης έχει εκδοθεί το ανωτέρω γ΄ σχετικό Γεν. Έγγραφο από τη Δ/νση Παροχών Δ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με οδηγίες προς τις υπηρεσίες συντάξεων των Υποκ/των Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σύμφωνα με το άρθρ. 2 του καταστατικού του ΤΑΠΓΤΕ

1. Μέλη ταμείου είναι :
α) Οι μισθωτοί, ημερομίσθιοι, υπάλληλοι του κυρίου, βοηθητικού και υπηρετικού προσωπικού της Γ.Τ.Ε, μόνιμοι ή με σύμβαση σύμφωνα με τον Οργανισμό Προσωπικού της Γ.Τ.Ε..
β) Οι άμεσα ασφ/νοι συντ/χοι..................................................................

2. Μετά από έγκριση της σχετικής αίτησης από το Δ.Σ.
α) Οι έμμισθοι δικηγόροι και μηχανικοί της Τράπεζας
β) Οι μισθωτοί υπάλληλοι του ΣΥΓΤΕ, ΤΑΠΓΤΕ και ΠΠΣΥΓΤΕ

Η μηνιαία εισφορά του κλάδου σύνταξης 8% (4% εισφορά μελών και 4% εισφορά της εργοδότριας Τράπεζας) αποτελούσε πόρο του Ταμείου και υπολογιζόταν επί των υποχρεωτικών αποδοχών καθώς και επί του Δ/Π, Ε/Α και Δ/Χ. Ως υποχρεωτικές αποδοχές δε ορίζονταν οι : Βασικός Μισθός (Προσαυξήσεις – ΑΤΑ) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (άρθρο 3 καταστατικού).

Μετά την ημερομηνία υπαγωγής των ασφ/νων και συντ/χων του ΤΑΠΓΤΕ στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και δεδομένου ότι η ασφ/κή σχέση αυτών διέπεται πλέον από το σύνολο της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. τα ασφάλιστρα, διαμορφώνονται από 1/9/2010 για παλαιούς (μέχρι 31/12/92) και νέους (από 1/1/93) ασφ/νους σε

6% για τα ΜΙΚΤΑ (3% ασφ/νου + 3% εργοδότη) &
8% για το κλάδο ΒΑΡΕΩΝ (4,25 % ασφ/νου + 3,75% εργοδότη)

Οι εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΜ θα υπολογίζονται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, με περιορισμό της ανώτατης ασφ/κής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά για τους παλαιούς ασφ/νους και του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νέους ασφ/νους.

Επίσης θα καταβάλλονται στο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη μαζί με τις εισφορές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρ. 6 του Ν.3029/2002 για τη σύσταση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. καθώς και της αριθμ. Φ221/12403/579/6-6-03 (ΦΕΚ 772/17-6-03 τ.β΄) Υπουργικής Απόφασης, με την οποία προβλέπεται η βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Η απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), για τους ασφ/νους του ΤΑΠΓΤΕ θα γίνεται από 1/9/2010 και μετά, όπως και για την κύρια ασφάλιση μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και με Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (109) για τους υπαλλήλους που υπάγονται στη Μικτή Ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και (115) για όσους ασφαλίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Τέλος, για διαδικαστικά θέματα προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης, προαιρετικής ασφάλισης, αναγνωρίσεων και κ.λ.π. θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης Ασφάλισης θα ακολουθήσει συμπληρωματική εγκύκλιος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ