Αριθμ. Πρωτ. Γ55/789 - 09/08/2010

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης».

Σχετικό: 1) το υπ’ αριθμ.  Φ. 80000/15978/1896/21.7.2010  έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με την εφαρμογή Φ.Π.Α. σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23-04-2010) ορίζεται ότι (παράγραφοι 2 και 3):

- Η απαλλαγή της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης καθώς και των στενά συνδεόμενων με αυτές παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου και λοιπούς οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι επιμέρους οριζόμενες προϋποθέσεις (παρ. 2δ, i, ii, iii)

- Συνεχίζουν να απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παροχές ιατρικής περίθαλψης οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των ιατρικών επαγγελμάτων.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται το ανωτέρω σχετικό έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει και την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1100/24.6.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. από τα νοσοκομεία και τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ούτε κατά τη χρέωση φαρμάκων που χορηγούν από τα φαρμακεία τους σε εξωτερικούς ασθενείς-ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η χρέωση των φαρμάκων γίνεται με βάση τα οριζόμενα στον Ν. 3846/2010 δηλ. στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά 3%.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ