Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Γ99/1/104 - 16/07/2010

ΘΕΜΑ: Πάγιο Σύστημα ρύθμισης οφειλομένων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 - 62 του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115 τ.Α΄/ 15-7-2010), καθιερώνεται νέο ενιαίο Σύστημα Ρύθμισης Οφειλομένων Εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα με τις προαναφερόμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με έκπτωση 80% και 60% αντίστοιχα επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών) εφόσον υποβάλλουν αίτηση μέχρι 15/10/2010.

Με το παρόν έγγραφο σας διαβιβάζεται ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Υποκ/τος καθώς και η σχετική αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση, η οποία και θα πρέπει να υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 24/2010 της Διεύθυνσή μας.

Ως εκ τούτου, με ευθύνη σας θα πρέπει να ενημερώσετε τα Τοπικά Υποκαταστήματα και Παραρτήματα αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να αναπαραχθεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων) και η αίτηση ρύθμισης η οποία θα χορηγείται στους εργοδότες.

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ., η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ