Άρθρο 13

Κύρωση της Συμφωνίας για τη Μεταφορά και την Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη Μεταφορά και την Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, που υπογράφηκε την 21η Μαΐου 2014 στις Βρυξέλλες, καθώς και το από 22 Απριλίου 2015 Πρακτικό Διόρθωσης της Συμφωνίας αυτής, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ»
Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της Συμφωνίας που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παράγραφος 2 αυτής.»