Άρθρο 9
Επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται μία ή περισσότερες επιτροπές με έργο την παρακολούθηση των διαδικασιών εκπόνησης και εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, στις οποίες συμμετέχουν απαραίτητα:

α) υπάλληλοι της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων,
β) υπάλληλοι της οικείας δασικής υπηρεσίας,
γ) υπάλληλοι της οικείας αποκεντρωμένης υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι προτείνονται από τον Οργανισμό,
δ) εκπρόσωπος της οικείας κτηνοτροφικής οργάνωσης,
ε) εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
στ) εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα μέλη των εν λόγω επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη.