Άρθρο 25

Στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν.3469/2006 (Α΄131), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 29 του ν.3536/2007 (Α΄42), από το άρθρο 29 του ν.3687/2008 (Α΄ 159) και από το άρθρο 23 του ν.3801/2009 (Α΄163), προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως ακολούθως:
«ιδ) Οι αποφάσεις ορισμού των μελών της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού που απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών και σε αιτούντες ασύλου. Οι παραπάνω επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και με βάση την κ.υ.α. 64410/2015 (Β΄ 728). Τα καθήκοντα της επιστημονικής επιτροπής αφορούν στον καθορισμό της εξεταστέας ύλης, στη σύνταξη των θεμάτων των γραπτών και προφορικών εξετάσεων, στην καθοδήγηση των αξιολογητών και στην ανάπτυξη κλίμακας κριτηρίων αξιολόγησης. Τα καθήκοντα της οργανωτικής επιτροπής αφορούν στην οργάνωση και διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων.»