Άρθρο 41
Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμων προς τα δημόσια

1. Η αληθής έννοια της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 (Α΄ 141) είναι ότι οι εκδιδόμενοι τίτλοι απόλυσης των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων θεωρούνται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από τους απολυτήριους τίτλους απόλυσης των μαθητών που απονέμονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65)
«Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Βαθμός Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης. Το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου εκδίδεται μία (1) φορά και δεν αλλάζει. Τα απολυτήρια των Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τα απολυτήρια που εκδίδονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»