.

Άρθρο 13
Ορισμός αποδοχών

Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 19 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης τους, καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 27.