.

Άρθρο 45
Θέματα εξωτερικής φρουράς Καταστημάτων Κράτησης

1. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και οι οδηγοί αυτών, υπάγονται στις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για τα υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και τους οδηγούς αυτών, όσον αφορά στους περιορισμούς στον κυβισμό του κινητήρα τους, τον εφοδιασμό με συσκευές περιορισμού ταχύτητας και την υποχρέωση των οδηγών αυτών για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας. Εξαιρούνται δε, από τις γενικότερες διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά οχήματα του δημοσίου και υπάγονται στην κατηγορία των οχημάτων άμεσης ανάγκης.

2. Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης δύναται να εκτελεί παρεμφερή καθήκοντα εκτός των κυρίως χώρων κράτησης, τα οποία του αναθέτει ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης ύστερα από πρόταση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης, για όσο χρόνο δεν του χορηγείται ή του αφαιρείται ο υπηρεσιακός οπλισμός.