.

Άρθρο 10
Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

Για να καθορισθούν οι ώρες απασχόλησης του τε­χνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφάλείας, οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες κατατάσσονται σε κατηγορίες, των οποίων οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας σημειώνονται με κωδικό αριθμό, με βάση τη στατιστική ταξινόμηση, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, έτους 1980, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1.

Ορυχεία άνθρακα

11

2.

Μεταλλεία - Λατομεία

12,14,15

3.

Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια

13

4.

Χημικές βιομηχανίες:

4,1.

Παραγωγή οξέων, βάοεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτων

311

4.2.

Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνητών ινών

312

4.3.

Παραγωγή πετροχημικών

313.1

4.4.

Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών

313.2

4.5.

Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου

313.5

4.6.

Παραγωγή λοιπών βασικών προϊόντων

313.9

4.7.

Βιομηχανίες βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και τυπογραφικών μελανών

314

4.8.

Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων

319.4

4.9.

Παραγωγή εκρηκτικών

319.7

4.10.

Κατασκευή πυροτεχνημάτων

319.8

5.

Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα:

5.1.

Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών

321

5.2.

Εμφιάλωση υγραερίων

329.5

6.

Βιομηχανίες προϊόντων εκ μη μεταλλικών ορυκτών;

6.1.

Κατασκευή ειδών εξ αμίαντο τσιμέντου

336.3

6.2.

Κατασκευή ειδών από αμίαντο

338

7.

Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες

34

8".

Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ μετάλλου, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού:

8.1.

Μεταλλικές κατασκευές (γέφυρες, υπόστεγα, έργα υποδομής και παρόμοιες κατασκευές)

353.9

9.

Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς:

9.1.

Λεβητοποιεία

369.1

9.2.

Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων

369.3

10.

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών:

10.1.

Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου

372.1

11.

Κατασκευή μεταφορικών μέσων:

11.1.

Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών

381

11.2.

Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού

382

12.

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής

411

13.

Παραγωγή καυσίμου αερίου πόλεως

412

14.

Υφαντικές βιομηχανίες:

14.1.

Βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια

237

15.

Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες

16.

Εργοτάξια μεγάλων δομικών έργων (σήραγγες, φράγματα, κ.λπ.) κατασκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, λιμενικά έργα, οικοδομικά έργο πάνω από 2.000 κυβικά μέτρα, ειδικά δομικά έργα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

Στην κατηγορία Β' υπάγονται όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α' και Γ' του παρόντος άρθρου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1.

Γεωργία

01

2.

Κτηνοτροφία

02

3.

Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις εκτός απ' τα συνεργεία συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, τις διαδικασίες σύνθεσης και ελιγμών αμαξοστοιχιών, τις μεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών και αερίων καυσίμων και τις αποθήκες μετά ψύξεως που υπάγονται στην κατηγορία Β'. Τα μεταφορικά μέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην αυτή κατηγορία με την επιχείρηση.

6.7

4.

Τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός αττ1 τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ακαθάρτων που υπάγονται στην κατηγορία Β'.

8.9

5.

Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.