.

Άρθρο 18
Σκοπός

1. Στην αρμοδιότητα του Ο.Ν.Ν.Ε. ανήκουν: α) η παροχή πρόνοιας προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους με την καταβολή ειδικών επιδομάτων και ενισχύσεων, β) η χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος στους ναυτικούς και τις οικογένειές τους, γ) η μέριμνα ή μεσολάβηση για την εύρεση εργασίας σε ναυτικούς, καθώς και η εισήγηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στη ναυτική εργασία, δ) ο σχε­διασμός στρατηγικής για την ανάδειξη και προώθηση της ναυτικής εργασίας, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, ε) η παρακολούθηση της εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή για την εύρεση ναυτικής εργασίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές και στ) η τήρηση λεπτομερούς στατιστικής, η οποία αφορά στους ανέργους ναυτικούς.

2. α. Ο Ο.Ν.Ν.Ε. μπορεί να καταβάλει σε ναυτικούς, οι οποίοι εργάζονται σε ναυτιλιακή εταιρεία που έχει συνάψει Σύμβαση Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, δεδουλευμένες αποδοχές που αποδεδειγμένα δεν έχουν καταβληθεί, εφόσον οι αποδοχές αυτές δεν μπορούν να καταβλη­θούν απευθείας από την εταιρεία. Για το σκοπό αυτόν μισθώματα που οφείλονται από το Δημόσιο στη ναυ­τιλιακή εταιρεία λόγω Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας καταβάλλονται, με τη συναίνεση της εται­ρείας, από το Δημόσιο στον Ο.Ν.Ν.Ε..
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης κατα­λαμβάνουν και αξιώσεις για αποδοχές που έχουν δη­μιουργηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
γ. Μέχρι την έναρξη ισχύος του διατάγματος της παραγράφου 6 του άρθρου 19 η καταβολή των δεδου­λευμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δύο προη­γούμενες περιπτώσεις, πραγματοποιείται από τον Οίκο Ναύτου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εξειδικεύονται οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Ο.Ν.Ν.Ε. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε τεχνικό ή ειδικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος.