.

Άρθρο 47

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141), το εδάφιο μόνο αριθμείται ως περί­πτωση α΄ και προστίθεται περίπτωση β΄ ως ακολούθως:

«β. Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος συνιστάται Ελε-γκτήριο Υγειονομικών Δαπανών Λιμενικού Σώματος για την εκκαθάριση των υγειονομικών δαπανών του προσω­πικού του Λιμενικού Σώματος και των προστατευόμενων μελών αυτού. Με κοινή απόφαση που εκδίδεται με πρό­ταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία του Ελεγκτηρίου, οι αρμοδιότητες των οργάνων του και κάθε ζήτημα σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης των παραπάνω υγειονομικών δαπανών