.

Άρθρο 7
Απαλλαγές

Το άρθρο 7 του νόμου 3427/2005 καταργήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3842/2010, ΦΕΚ Α'58/23.4.2010

Πριν την κατάργηση του άρθρου ίσχυαν τα εξής:

Δεν υπόκεινται σε φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος:

α) Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α., οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές.
β) Η μεταβίβαση ακινήτων από μη κερδοσκοπικό οικοδομικό συνεταιρισμό στα μέλη του.
γ) Η πρώτη, μετά την έκδοση, μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
δ) Η πώληση οικοδομής που ανεγέρθηκε από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών και του οποίου τα καθαρά κέρδη από τις εργασίες αυτές υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.
ε) Η μεταβίβαση ακινήτου από οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, για την οποία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
στ) Η μεταβίβαση ακινήτου από εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του άρθρου 21 του ν. 2778/1999 ή από κατά 100% θυγατρική της εταιρία της περί­πτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 (η περίπτωση (στ) προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του νόμου 3581/2007, ΦΕΚ Α'140/2007)