.

Άρθρο 16
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων - Μεταφορά αρμοδιοτήτων

1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ. Τμήμα (Υβδ) Τιμών Φαρμάκων

(1) Η έκδοση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων με τα οποία καθορίζονται οι τιμές φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, μετά από την εισήγηση του Ε.Ο.Φ. και τη γνώμη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

(2) Η εξέταση των ενστάσεων των Κ.Α.Κ. μετά τη δημοσίευση του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων.

(3) Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και των καταναλωτών.

(4) Η παραπομπή θεμάτων στην Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων και η εισήγηση πάνω σε αυτά, καθώς και η τήρηση των πρακτικών της Γραμματείας της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

(5) Η επιμέλεια για το διορισμό των μελών της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α΄3) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, στον Ε.Ο.Φ. ανατίθεται η αρμοδιότητα υποβολής πρότασης για τον καθορισμό τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.»

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του π.δ. 142/1989 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως: «ε) Τιμολόγησης φαρμάκων».

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ. 142/1989 προστίθεται περίπτωση ε΄ και υποπεριπτώσεις εα΄ έως εστ΄ ως ακολούθως:

«ε) Στον Ε.Ο.Φ. ανατίθεται η αρμοδιότητα του καθορισμού τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. Ειδικότερα:

εα) Η ευθύνη για την έρευνα τιμών στις χώρες της Ευρώπης, η συγκέντρωση στοιχείων για τον προσδιορισμό των τιμών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

εβ) Ο έλεγχος κοστολογίων που υποβάλλονται από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

εγ) Η ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων των Φύλλων Έρευνας Τιμών Φαρμάκων, που υποχρεούνται να υποβάλλουν όλοι οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (εφεξής Κ.Α.Κ.) προκειμένου να καθοριστεί τιμή για τα προϊόντα τους.

εδ) Η ευθύνη για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα συστήματα απόδοσης τιμών φαρμάκων που ισχύουν σε άλλες χώρες, καθώς και η επεξεργασία και η διαμόρφωση προτάσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να υιοθετηθεί το συμφερότερο σύστημα απόδοσης τιμών.

εε) Η ευθύνη για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για το κόστος και τις τιμές των φαρμάκων, πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και συνοδών συσκευών, καθώς και η παρακολούθηση της διαμόρφωσης και εξέλιξης των διαφόρων οικονομικών μεγεθών που αφορούν τα φάρμακα.

εστ) Η ευθύνη για την επεξεργασία των στοιχείων, η τελική απόδοση τιμών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την τιμολόγηση φαρμάκων, όπως κάθε φορά ισχύουν και την υποβολή πρότασης Δελτίου Τιμών Φαρμάκων στο Τμήμα Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Το τμήμα στελεχώνεται άμεσα με μετάταξη κατά τα άρθρα 71 του ν. 3528/2007 και 35 του ν. 4024/2011 και 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011από έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) υπαλλήλους ΤΕ Πληροφορικής, έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Οικονομικού, δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού, δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Φαρμακοποιών και δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Οικονομικών με εξειδίκευση στην κοστολόγηση. Με τον ίδιο τρόπο μετάταξης είναι δυνατόν να στελεχωθούν οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ε.Ο.Φ..

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της.