.

Άρθρο 13
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΕΟΠΥΥ και λοιπά θέματα λειτουργίας του

1. Η υποπερίπτωση αβ' της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α'31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«αβ. Δύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος του υγειονομικού προσωπικού, με ισάριθμους αναπληρωτές, με βαθμό τουλάχιστον Γ', οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 17.»

2. Η περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α'31) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ε. Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του Οργανισμού».

3. Το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.3918/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του ίδιου Οργανισμού».

4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007 αναστέλλονται μέχρι την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση των προσωρινών υπηρεσιακών συμβουλίων, και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.»

5. Στο άρθρο 26 του ν. 3918/2011 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:
«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί, μετά από αίτησή τους, να αποσπώνται, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΕΟΠΥΥ, υπάλληλοι των παραπάνω υπουργείων, καθώς και των εποπτευόμενων από τα υπουργεία αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας του και όχι περισσότερο από δύο χρόνια. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.
Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση από την οποία προέρχονται οι αποσπώμενοι, οι οποίοι δικαιούνται, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, να λαμβάνουν από το φορέα υποδοχής τους, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, πλήρεις τις τακτικές αποδοχές και πάσης φύσεως επιδόματα και πρόσθετες απολαβές της οργανικής τους θέσης

6. Η περίπτωση Α' της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται:
«Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:
1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας.
2. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας.
3. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ
δ. Διεύθυνση Πληροφορικής
ε. Διεύθυνση Προμηθειών στ. Διεύθυνση Στατιστικής και Μελετών
ζ. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού
β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και διασφάλισης Ποιότητας
γ. Διεύθυνση Φαρμάκου
δ. Διεύθυνση Παροχών και Κατάρτισης συμβάσεων
ε. Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων.
Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, με την υφιστάμενη διάρθρωσή της μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ.
στ. Διεύθυνση Ελέγχου και Πιστοποίησης Αναπηρίας
ζ. Διεύθυνση Στοματικής Υγείας

Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρόεδρο:

α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας
γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων
δ) Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων».

7. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3918/2011 τροποποιείται ως ακολούθως : «Η Διεύθυνση Προμηθειών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Την κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του ΕΟΠΥΥ σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες.
β. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η έρευνα αγοράς των υπό προμήθεια ειδών.
γ. Τη διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Την παρακολούθηση των κατατεθημένων εγγυητικών επιστολών των προμηθευτών, η φύλαξη και η καταχώριση αυτών.
ε. Τη διενέργεια της νόμιμης διαδικασίας για την εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τήρηση βιβλίου αποθήκης και παραστατικών διακίνησης.
στ. Την έγκαιρη και τακτική ενημέρωση του τμήματος προμηθειών για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης, την ετήσια απογραφή του υλικού, καθώς και η αποτίμηση αυτού, καθώς και την παραλαβή, διακίνηση και φύλαξη επίπλων σκευών, μηχανών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού, καθώς και η τήρηση του μητρώου αυτών (παγίων).
ζ. Τη μέριμνα για τη μίσθωση ή αγορά ακινήτων σε εκτέλεση του προγράμματος στέγασης, καθώς και για την εγκατάσταση των μονάδων του ΕΟΠΥΥ σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα.
η. Τη μέριμνα για την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων του Οργανισμού και η επιμέλεια είσπραξης των μισθωμάτων, καθώς και την παρακολούθηση της έγκαιρης εκτέλεσης των έργων, της τήρησης των προθεσμιών ως την οριστική παραλαβή τους και
θ. το σχεδιασμό μακροπρόθεσμης στρατηγικής κατανομής των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και η εισήγηση στο Δ.Σ. για υλοποίηση της στρατηγικής με την επιλογή συγκεκριμένων μετοχών, ομολόγων, ακινήτων.»

8. Στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3819/2011 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως: «Η Διεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελετών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις δραστηριότητες των υπηρεσιακών μονάδων του ΕΟΠΥΥ και η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσμάτων.
β. Την ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρότητας, θνησιμότητας και κάθε άλλου είδους στατιστικού δεδομένου του ασφαλιστικού πληθυσμού και η σύνταξη συναφών εκθέσεων.
γ. Τη διανομή όλων των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
δ. Τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης και λοιπούς φορείς που ασχολούνται με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για θέματα συναφή, με τα αντικείμενα του ΕΟΠΥΥ. Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών που σχετίζονται με την οικονομική πορεία του Οργανισμού.
ε. Την κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Οργανισμού και άλλων πληροφοριών, καθώς και η διενέργεια ερευνών σχετικά με την επίτευξη των σκοπών και στόχων του ΕΟΠΠΥ.»

9. Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο: «Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Διαχείριση του μηχανισμού απόδοσης δαπανών υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, καθώς επίσης προς παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στα πλαίσια των Ενωσιακών νομικών οργάνων ή των διμερών συμβάσεων ή συμφωνιών για κάλυψη των εν λόγω παροχών σε τρίτες χώρες.
β. Εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 σε θέματα ασφάλισης, παροχών ασθενείας σε είδος - χειρισμός των θεμάτων σε ό,τι αφορά τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1408/71 και 574/72, που παραμένουν εφαρμοστέοι για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και την Ελβετία, καθώς και της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ.
γ. Διαχείριση θεμάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια διμερών ή και πολυμερών συμβάσεων ή συμφωνιών κοινωνικής ασφάλειας της χώρας για κάλυψη των λόγω παροχών ασθενείας σε τρίτες χώρες.
δ. Συντονισμός διοικητικών ενεργειών μεταξύ των φορέων ασφάλισης ασθένειας και συναρμοδίων Υπηρεσιών για την ενιαία εφαρμογή Κανονισμών και Οδηγίας, έκδοση γενικών εγκυκλίων οδηγιών, σύνταξη αντίστοιχων μελετών και εκθέσεων αναφοράς, ενημέρωση με όλα τα σύγχρονα μέσα.

10. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.3918/2011, οι λέξεις «στην Αθήνα» αντικαθίστανται με τη φράση «στο Μαρούσι».

11. Στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3918/2011 (Α΄31) προστίθεται εδάφιο:
«Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εξομοιώνονται πλήρως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

12. Καθιερώνεται ολοήμερη λειτουργία των φαρμακευτικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών που επιθυμούν να εκτελούν συνταγές φαρμάκων ειδικών παθήσεων. Οι δαπάνες για την αμοιβή του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ την αμοιβή του επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της απογευματινής λειτουργίας, καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισμού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα καλυφθούν από μέρος των εσόδων του ΕΟΠΥΥ που προέρχεται από την επιστροφή (rebate) των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων του άρθρου 22 και του άρθρου 26 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται οι αμοιβές του προσωπικού και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

13. Στο εδάφιο β΄ της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις από την «την ολοκλήρωση» έως «μίσθωσης έργου» και αντί αυτών τίθενται οι λέξεις «μέχρι δύο χρόνια από 1.1.2012».

14. Στο άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (Α΄267) και με την παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 3518/2006 (Α΄272) και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 8β του άρθρου 19 του ν. 3846/2010 (Α΄66) διαγράφεται η λέξη «ΙΚΑ - ΕΤΑΜ» και αντί αυτής τίθεται η λέξη «ΕΟΠΥΥ» και προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος και λήξασες εντός του 2012 συμβάσεις έργου ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΕΟΠΥΥ, παρατείνονται με την αυτή έννομη σχέση, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.»

15. Το άρθρο 72 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμηνη/τρίμηνη συνταγή στον ΕΟΠΥΥ. 2. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με το ν. 3892/2010 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης: α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄- Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και γ) για συνταγές με αγωγή διάρκειας έ-ως τριών (3) μηνών που εκδίδονται από ιατρούς του ΕΟΠΥΥ. 3. Με υπουργική απόφαση, σε περιπτώσεις που ο έλεγχος αφορά υψηλές δαπάνες που προκαλούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων του οργανισμού με παρόχους υγείας, το ελεγκτικό έργο μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικούς φορείς έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.»

16. Στο άρθρο 80 του ν. 3996/2011 (Α΄170) προστίθεται παράγραφος 12 ως ακολούθως:
«12. Ιατροί που συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ με οποιαδήποτε έννομη σχέση υπάγονται στο εννοιολογικό πεδίο του άρθρου 13 περίπτωση α΄του Ποινικού Κώδικα.»

17. Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος:

α) την 1.4.2012 του Οίκου Ναύτου,
β) την 1.5.2012 του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και
γ) την 1.6.2012 του ΕΤΑΑ, καθώς και οι κάθε μορφής μονάδες παροχής υγείας με το σύνολο του εξοπλισμού τους.

«δ) την 1.12.2012 του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),». 

«ε) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας διαχωρίζεται το ποσοστό των προβλεπόμενων εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα και επιμερίζεται το ποσοστό από τα κάθε είδους προβλεπόμενα έσοδα.»

Για την είσπραξη των παραπάνω εισφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α'31) και τα αναφερόμενα στο άρθρο μόνο της Φ.80000/22443/4522/2012 (Β'2810) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 44, 45, 46 και 47 του ν. 4075/2012 (Α'89)”

στ. Οι απαιτήσεις των συμβεβλημένων θεραπόντων ιατρών του Οίκου ναύτου για παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του μέχρι την 31.3.2012, για τις οποίες είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά οι αντίστοιχοι λογαριασμοί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5001/20/14.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύ-του εξοφλούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται με την υποβολή στον ΕΟΠΥΥ εκ μέρους του δικαιούχου ιατρού του αντίστοιχου πιστωτικού τιμολογίου και υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας και κατόπιν ελέγχου της προσήκουσας υποβολής των αντίστοιχων λογαριασμών συμφώνως προς την υπ’ αριθ. 5001/20/14.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου. Στην έννοια των ανωτέρω οφειλών δεν περιλαμβάνονται οι παραγεγραμμένες απαιτήσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974.

Η περίπτωση δ της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 προστέθηκε σύμφωνα με την παράγραφο ΙΒ1 του άρθρου 1ο του νόμου 4093/2012, ΦΕΚ Α'222/12.11.2012
Η περίπτωση ε της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 προστέθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 4144/2013, ΦΕΚ Α'88/18.4.2013
Η περίπτωση στ της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 προστέθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014, ΦΕΚ Α'270/24.12.2014