.

Άρθρο 23

1. Η περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α'6) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Φ., δύο κατάλογοι με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ως εξής: ί) για αποκλειστική διάθεση από νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές και ii) για διάθεση και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Με όμοια απόφαση οι εν λόγω κατάλογοι αναθεωρούνται και συμπληρώνονται τουλάχιστον κατ ' έτος. Για τον προσδιορισμό του κόστους λαμβάνεται υπόψη η χονδρική τιμή των ιδιοσκευασμάτων και η συσκευασία τους σε συνδυασμό με το κόστος ημερήσιας θεραπείας. Ο τρόπος διαμόρφωσης της τιμής διάθεσης των ιδιοσκευασμάτων του καταλόγου ι) από τα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές ορίζεται στη νοσοκομειακή τιμή +5% +Φ.Π.Α. ενώ των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του καταλόγου ιι) από τα ιδιωτικά φαρμακεία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει ισχύ αγορανομικής διάταξης στην οποία θα ορίζεται ένα πάγιο ποσό ως κέρδος φαρμακοποιού ή συνδυασμός ποσοστού κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος φαρμακοποιού.»

2. Στο τέλος του άρθρου 40 του ν. 3918/2011 (Α'31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όμοιες αποφάσεις θα πρέπει να καθορίζεται αντί ποσοστού κέρδους φαρμακοποιού, πάγιο ποσό ανά φάρμακο ως κέρδος φαρμακοποιού ή συνδυασμός ποσοστού κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος φαρμακοποιού, σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του ΕΟΦ εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού και για τα φάρμακα που αποζημιώνονται από την Κοινωνική Ασφάλιση και η χονδρική τιμή τους διαμορφώνεται πάνω από 200 €, τα ποσοστά κέρδους των φαρμακείων διαμορφώνονται ως εξής:

Φάρμακα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010

ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ και ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Με ειδική χονδρική* έως 500 €

Νοσοκομειακή + 2% + 8 % + 30 €

Με ειδική χονδρική 501 -1000 €

Νοσοκομειακή + 2% + 7% + 30 €

Με ειδική χονδρική πάνω από 1001 € -

Νοσοκομειακή + 2 % + 6 % + 30 €

* Ειδική χονδρική = νοσοκομειακή + 2%

Για τα λοιπά φάρμακα εκτός της παρ. 2, του άρθρου 12, του ν. 3816/2010, και με χονδρική τιμή πάνω από 200€, ως ο πίνακας:

ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Με χονδρική από 200-500 €

Χονδρική + 8% + 30 €

Με χονδρική από 501 - 1000 €

Χονδρική + 7% + 30 €

Με χονδρική πάνω από 1001 €

Χονδρική + 6 % + 30€

Στην επόμενη ανακοστολόγηση που δεν μπορεί να είναι αργότερα από τις 15 Ιουνίου 2012 το κέρδος του φαρμακείου για τα φάρμακα που η χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 200 € και πάνω, θα αντιστοιχεί σε 30 € επί της χονδρικής τιμής και της ειδικής χονδρικής τιμής.»

3. Στο άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α'37) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Η χρέωση των φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών του καταλόγου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α'6) και όσων φαρμάκων εξαιρούνται του κλειστού νοσηλεί-ου από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται στη νοσοκομειακή τιμή +5% +ΦΠΑ.»