.

Άρθρο 27

1. Στην περίπτωση Δ΄ υποπερίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (Α΄30) η φράση «έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται με τη φράση «έδρα τον Δήμο Πυλαίας - Xορτιάτη».

2. Στην περίπτωση Ε΄ υποπερίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (Α΄30) η φράση «έδρα τον Δήμο Λάρισας» αντικαθίσταται με τη φράση «έδρα τον Δήμο Τυρνάβου».

3. Στην περίπτωση Δ΄ υποπερίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Ατόμων» αντικαθίσταται με τη λέξη «Παιδιών».

4. Στην περίπτωση Δ΄ υποπερίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (Α΄81) η φράση «έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται με τη φράση «έδρα τον Δήμο Πυλαίας -Xορτιάτη».

5. Στην περίπτωση Ε΄ υποπερίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Λάρισας» αντικαθίσταται με τη λέξη «Τυρνάβου».

6. Στην περίπτωση Ζ΄ υποπερίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Λασιθίου» αντικαθίσταται με τη λέξη «Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης».

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15Α του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4025/2011 (Α΄228), προστίθεται περίπτωση ι΄ ως ακολούθως:

«ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης με έδρα τον Δήμο Πυλαίας -Xορτιάτη».

8. Στον τίτλο του Κεφαλαίου Β΄ και στον τίτλο του άρθρου 11, του άρθρου 12, του άρθρου 13 και του άρθρου 14 στο ν.4025/2011 (Α΄228) η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

9. Στο άρθρο 9Α του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από την φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

10. Στην περίπτωση μ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9Α του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) η λέξη «Πανεπιστημιακό» διαγράφεται.

11. Στην περίπτωση ω΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9Α του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) το εντός της παρενθέσεως (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) αντικαθίσταται από «(ΚΑΑΚΥΑμεΑ)».

12. Στο άρθρο 9Β του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν.4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

13. Στο άρθρο 9Γ του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

14. Στο άρθρο 9Δ του ν.2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

15. Στο άρθρο 15 του ν.4025/2011 (Α΄228) όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.4025/2011 (Α΄228) στο προτελευταίο εδάφιο η φράση «στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συγχωνεύθηκαν.» αντικαθίσταται με τη φράση «στα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν.»

17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.4025/2011 (Α΄228) στο τελευταίο εδάφιο η φράση «τους φορείς στους οποίους συγχωνεύθηκαν» αντικαθίσταται με την φράση «τα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν».

18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν.3329/2005 η λέξη «Εσωτερικών» αντικαθίσταται από τη φράση «Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

19. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 7 του ν 3329/2005 (Α΄81), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

20. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν.4025/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Το προσωπικό που στις 2.11.2011 κατείχε θέσεις οργανικές ή προσωποπαγείς στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν και εντάχθηκαν στα Νοσοκομεία ως οργανικές τους μονάδες, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης των νοσοκομείων αυτών, απαγορευμένης κάθε εσωτερικής μετακίνησής του για οποιονδήποτε λόγο. Κατ΄ εξαίρεση μετά από έγκριση του διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. επιτρέπεται η μετακίνηση ή τοποθέτηση του προσωπικού αυτού.»

21. Από την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν.3918/2011 (Α'31) καταργούνται τα εξής εδάφια:
«Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λύονται μέσα σε πέντε μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως πέντε ακόμη μήνες και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.»

Η κατάργηση ισχύει από τις 2.3.2011.

22. Διακόπτεται από 1.1.2012 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τέκνα και στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ.
- Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 4025/2011 και η παράγραφος 22 του άρθρου 27 του ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καταργούνται από 1.1.2013 με την παράγραφο ΙΑ2(13) του άρθρου 1ο του νόμου 4093/2012, ΦΕΚ Α'222/12.11.2012

23. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 1 του ν.2345/1995 ως ακολούθως:
«7. Για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 που λειτουργούν κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 2, οι τροποποιήσεις των αδειών λειτουργίας τους ή οι επεκτάσεις των κτιριακών τους υποδομών γίνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν εκδόθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση ύστερα από έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

24. Με απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης εκδίδεται μία ενιαία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των συστεγα-ζόμενων δράσεων για τη φιλοξενία, εκπαίδευση, σίτιση και ολοήμερη απασχόληση ανήλικων παιδιών πριν και μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, του βρεφονηπιακού σταθμού, του 44ου και του 45ου Νηπιαγωγείου, του 33ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, που στεγάζονται στις ευρισκόμενες στην οδό Εγνατίας 129, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, και στην οδό Στέλιου Καζαντζίδη 62, στον Δήμο Πυλαίας, εγκαταστάσεις του Ιδρύματος «Άσυλο του Παιδιού», το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διέπεται από το β.δ. 189/1973 περί συστάσεώς του και εγκρίσεως του Οργανισμού του (Α'60). Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργία των ως άνω κατά την κείμενη νομοθεσία.