.

Ν.4368/2016
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α'21/21.2.2016)

Πρόσφατη Κωδικοποίηση με το νόμο 4410/2016, ΦΕΚ Α’141/3.8.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 1.

Άρθρο 2.

Άρθρο 3.

Άρθρο 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 5. Σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 6. Θέση αιρετών σε αργία

Άρθρο 7. Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α.

Άρθρο 8. Θέματα εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ωράριο βρεφονηπιοκόμων

Άρθρο 9. Προσωπικό παραμεθόριων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 10. Προσωπικό ΑμεΑ Ν.Π.Ι.Δ. Δήμων

Άρθρο 11. Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

Άρθρο 12. Εκποίηση δημοτικών ακινήτων σε άστεγους δημότες

Άρθρο 13. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους

Άρθρο 14. Λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

Άρθρο 15. Επιλογή τόπου ενταφιασμού

Άρθρο 16. Συμμόρφωση των δήμων και περιφερειών προς αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 17. Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων − Δημοτολογίων

Άρθρο 18. Ρυθμίσεις σχετικά με τη ΔΕΘ− ΗELEXPO A.E.

Άρθρο 19. Ένταξη τρίτεκνων οικογενειών στο ν. 2643/1998 (Α΄ 220)

Άρθρο 20. Θέματα Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και Εθνικού Τυπογραφείου

Άρθρο 21.

Άρθρο 22. Ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011

Άρθρο 23. Αρμοδιότητες υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Άρθρο 24. Ρυθμίσεις για το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Άρθρο 25. Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 26. Αντισταθμιστική εκπαίδευση

Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και του Ο.Π.Ε.Β.

Άρθρο 28. Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Άρθρο 29.

Άρθρο 30.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 31. Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

Άρθρο 32. Χαρακτηρισμός ως επιλέξιμων δαπανών εκπαιδευτικών επιδομάτων ανέργων ναυτικών για το χρονικό διάστημα 2008−2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Άρθρο 33. Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Άρθρο 34. Κατάργηση Παρακράτησης Συντάξεων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Φιλοξενούμενων σε Δομές Κλειστής Περίθαλψης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε2
ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 35. Εισαγωγικός βαθμός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 36. Κρίση Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 37. Θέματα διορισμών ιατρών Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 38. Κατάταξη και μισθολογική αποκατάσταση ιατρών που μεταφέρθηκαν/ μετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και το ΙΚΑ στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 39. Κινητικότητα κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εντός φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας των Δ.Υ.Πε.

Άρθρο 40. Μετατάξεις, μεταθέσεις ιατρών

Άρθρο 41. Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Άρθρο 42. Ρυθμίσεις εφημεριών ιατρών – επιστημονικού προσωπικού Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 43. Κίνητρα για άγονες νησιωτικές περιοχές Άγονο ιατρείο

Άρθρο 44. Ιατροί Υπηρεσίας Υπαίθρου

Άρθρο 45. Ιατροί ΑμεΑ

Άρθρο 46. Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας, Επιστημονικό Συμβούλιο Νοσοκομείων

Άρθρο 47. Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας

Άρθρο 48. Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπηρεσιακής κατάστασης ιατρών Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 49. Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο ιατρών Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 50. Κινητικότητα του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., εντός των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Δ.Υ.Πε.

Άρθρο 51. Επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια υγειονομικού προσωπικού

Άρθρο 52. Διοικητικά Συμβούλια Νοσοκομείων

Άρθρο 53. Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 54. Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΚΑΒ

Άρθρο 55. Ρύθμιση θεμάτων Ε.ΚΕ.Α.

Άρθρο 56. Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΜ

Άρθρο 57. Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΦ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε3
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 58. Λίστα Χειρουργείου

Άρθρο 59. Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 60. Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 61. Διαμεσολαβητές Υγείας − Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΕΜΥ ΑΕ» ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κ.Ε.Ο.Λ.) ΤΗΣ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Άρθρο 62. Πλαίσιο λειτουργίας Νοσηλευτικής μονάδας Γ. Ν. Θήρας Δημόσιος χαρακτήρας Γ. Ν. Θήρας

Άρθρο 63. Άδεια λειτουργίας

Άρθρο 64. Στελέχωση συνεργασία με μονάδες Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 65. Εποπτεία − Έλεγχος

Άρθρο 66. Πόροι − Χρηματοδότηση − Περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 67. Τιμολόγηση υπηρεσιών

Άρθρο 68. Εσωτερικός κανονισμός

Άρθρο 69.

Άρθρο 70.

Άρθρο 71.

Άρθρο 72. Κατάργηση κέντρου υγείας Σαντορίνης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε5
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 73. Δαπάνες Δ.Υ.Πε.

Άρθρο 74. Ρυθμίσεις ζητημάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Άρθρο 75.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 76.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 77. Τροποποίηση διατάξεων της νομοθεσίας για τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

Άρθρο 78. Οδηγοί ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας

Άρθρο 79. Ηλεκτρονικό Αρχείο Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 80. Προαγωγή Μητρικού Θηλασμού

Άρθρο 81. Ρυθμίσεις θεμάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)

Άρθρο 82. Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 83.

Άρθρο 84. Εκλογή Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων − Αντικυθήρων

Άρθρο 85. Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας

Άρθρο 86. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 87.

Άρθρο 88. Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων Δομών Υγείας από τους O.T.A. Α΄ και Β΄ Βαθμού και Νομικών Προσώπων αυτών

Άρθρο 89.

Άρθρο 90.

Άρθρο 91.

Άρθρο 92. Ρυθμίσεις θεμάτων μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών και διαχείρισης της τέφρας

Άρθρο 93.

Άρθρο 94.

Άρθρο 95.

Άρθρο 96.

Άρθρο 97.

Άρθρο 98.

Άρθρο 99.

Άρθρο 100.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 101. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2016