Αθήνα, 18/04/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1067791 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜA Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610030
FΑΧ : 210 3642682

Θέμα: «Εκτύπωση τιμολογίων από εγκαταστάσεις τρίτων με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που συνδέονται ON LINE με το κεντρικό»

Σε απάντηση των από 14.2.2013 και 4.4.2013 αιτήσεων σας και σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από τη Διοίκηση έχει διευκρινιστεί (αρ. πρωτ. 1079028/541/0015/18.8.2005 ενημερωτικό μας φυλλάδιο), σχετικά με το μέτρο της χρήσης των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) ότι, η εκτύπωση και μόνο των τιμολογίων από εγκαταστάσεις τρίτων έπειτα από εντολή που διαβιβάζεται on line, από την έδρα της εταιρείας στην εγκατάσταση τρίτου, θεωρείται ότι δεν μπορεί να προσδώσει στο χώρο αυτό (εγκατάσταση του τρίτου) την έννοια του υποκαταστήματος, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) ότι οι συναλλακτικές δραστηριότητες (δοσοληψίες) θα γίνονται από το κεντρικό και η εντολή εκτύπωσης δίνεται αποκλειστικά από το κεντρικό με on line σύνδεση και στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού θα γίνεται περιγραφή του τρόπου εκτύπωσης των τιμολογίων.

β) τα τιμολόγια θα εκτυπώνονται από ιδιαίτερη σειρά και τα στελέχη τους θα μεταφέρονται εντός του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων στο κεντρικό.

γ) θα γίνεται σχετική γνωστοποίηση για τον τρόπο έκδοσης των τιμολογίων στον αρμόδιο προϊστάμενο της έδρας της εταιρείας σας.

Αναλόγως δεν θεωρείται υποκατάστημα η εγκατάσταση του τρίτου από την οποία έπειτα από εντολή της έδρας εκτυπώνονται τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα τιμολόγια τα οποία σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. πρέπει να έχει εγκατασταθεί και δηλωθεί στην έδρα της εκδότριας εταιρείας και όχι στην εγκατάσταση του τρίτου.

2. Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012 - ΦΕΚ Α' 222), από 1.1.2013, δεν προβλέπονται οι υποχρεώσεις β΄ (μόνο της εκτύπωσης από ιδιαίτερη σειρά των τιμολογίων) και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης τιμολογίων από εγκαταστάσεις τρίτων έπειτα από εντολή που διαβιβάζεται on line, από την έδρα της εταιρείας στην εγκατάσταση τρίτου, χωρίς, όμως, να υφίστανται οι υποχρεώσεις εκτύπωσης των εν λόγω τιμολογίων από ιδιαίτερη σειρά και υποβολής σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Σαΐτης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας