.

Άρθρο 107
Βασική διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος διαρθρώνεται ως εξής:

(α) Κεντρική Υπηρεσία

(αα) Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
(ββ) Δ2. Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών

(β) Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς

(γ) Περιφερειακές Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος