Άρθρο 59 Φορολόγηση στην πηγή

1. Τα ακόλουθα πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε το σύστηµα φορολόγησης στην πηγή:
α) κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που διενεργεί πληρωµές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζοµένους τους ή υπαλλήλους τους,
β) κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα,
γ) ταµεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόµοιες οντότητες που διενεργούν πληρωµές στους ασφαλισµένους τους.

Οι λέξεις «ή υπαλλήλους τους» μετά τις λέξεις «εργαζομένους τους» της περίπτωσης α’ προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4223/2013.

2. Το πρόσωπο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο καταβάλλει εισόδηµα για µισθωτή εργασία σύµφωνα µε το άρθρο 12, φέρει την ευθύνη παρακράτησης φόρου και απόδοσής του στο κράτος. Κατ’ εξαίρεση, τα πρόσωπα που παρέχουν πάσης φύσεως μισθωτή εργασία στην Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, υποχρεούνται τα ίδια στην απόδοση του οφειλόμενου φόρου, απαλλασσομένων των ανωτέρω νομικών οντοτήτων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του φόρου.
Εάν δεν διενεργείται παρακράτηση, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το φόρο που δεν παρακρατήθηκε, καθώς και τυχόν πρόστιµα και ποινές που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 προστέθηκε με την παράγραφο 4α του άρθρου 22 του ν. 4283/2014.

3. Εισόδηµα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση.

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]