Άρθρο 60 Φορολογικός συντελεστής

1. Το µηνιαίο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων των παροχών σε είδος, των ημερομισθίων και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε βάση την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 µετά από προηγούµενη αναγωγή του σε ετήσιο.

Οι λέξεις «, των ημερομισθίων» μετά τη λέξη «είδος» της παραγράφου 1 προστέθηκαν με την περίπτωση 13α της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα που υπηρετεί σε πλοία του εµπορικού ναυτικού υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τους συντελεστές της παραγράφου 2 του άρθρου 15.

3. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου µειώνεται κατά ποσοστό ενάµισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του.

Οι λέξεις «των προηγούμενων παραγράφων» της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «του παρόντος άρθρου» με την περίπτωση 13β της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος αναγωγής του µηνιαίου εισοδήµατος της παραγράφου 1 σε ετήσιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

5. Στα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδροµικά, σύµφωνα µε το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόµενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήµατα αυτά.

Μετά τις λέξεις «το άρθρο 12,» της παραγράφου 5 προστέθηκαν οι λέξεις «, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές» με την περίπτωση 13γ της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του νόμου 4254/2014

6. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 4223/2013.
[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]