ΠΟΛ. 1055/16-3-2005

Κοινοποίηση του αρθρ. 13 παρ. 6 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/5-6-03 τ.Α΄) που αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητας μας.

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω ως έχουν τις διατάξεις του αρθρ. 13 παρ. 6 του Ν. 3147/2003 και σας επισημαίνουμε τα εξής για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Οπως είναι γνωστό όσα ανταλλάξιμα κτήματα είχαν περιληφθεί σε διανομές του Υπουργείου Γεωργίας μέχρι το Ν. 18/44, διαγράφονται από τα κτηματολόγια της ανταλλάξιμης περιουσίας χωρίς τίμημα σύμφωνα με το αρθρ. 31 του Ν. 1644/86 όπως, ρυθμίστηκε με την Δ/1366/54/25-2-88 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Στον νόμο 3147/2003 και στην παράγραφο 6 του άρθρ. 13 αυτού, προστέθηκε στο άρθρ. 31 του Ν. 1644/86 , παράγραφος 6 που έχει ως εξής: "6. οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών που έγιναν μετά τη δημοσίευση του Ν. 18/44 (ΦΕΚ 14Α΄).

Δικαιούχοι των εκτάσεων είναι οι αναγραφόμενοι στους σχετικούς κτηματολογικούς πίνακες γαιών ή οικοπέδων ή οι νόμιμοι διάδοχοι τους. Πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε βάρος των ανωτέρω διαγράφονται και δεν εισπράττονται".

Συνεπώς όλες οι περιπτώσεις οι οποίες εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρ. 31 παρ. 1 , 2 , 3 και 4 του Ν. 1644/86 να εξεταστούν και σε συνδυασμό με το άρθρ. 13 παρ. 6 του Ν. 3147/2003 . Εφόσον σας προσκομισθούν οι σχετικοί κτηματολογικοί πίνακες από το Υπουργείο Γεωργίας όπου θα αναγράφονται οι δικαιούχοι των εκτάσεων ή οι νόμιμοι δικαιούχοι τους να προβείτε στην διαγραφή των ανταλλαξίμων κτημάτων από τα Κτηματολόγια της Ανταλλάξιμης Περιουσίας.

Η Γενική Διεύθυνση Οικ/κής Επιθ/σης, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να δώσει εντολή στους Οικ/κούς Επιθεωρητές που έχουν την εποπτεία των Κτηματικών Υπηρεσιών, για την πιστή τήρηση των αναφερομένων.