ΠΟΛ. 1105/18-7-2005

Θέμα: Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων βάσει του Ν. 3259/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του Ν. 3259/2004 περί περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων καθώς και του άρθρου 29 του ίδιου νόμου (ΦΕΚ 149 Α).

2. Την αριθ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519-Β/17.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

3. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι εκκρεμείς πράξεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. του άρθρου 8 του Ν. 3259/2004 περαιώνονται με περιορισμό στο ένα τέταρτο (1/4) οποιουδήποτε επιβληθέντος προστίμου. Ο ανωτέρω περιορισμός καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από τα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια. Στις περιπτώσεις αυτές με βάση την κατά τα ανωτέρω περαίωση ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ενεργεί συμπληρωματική βεβαίωση του επιπλέον προστίμου που τυχόν οφείλεται η έκπτωση του επιπλέον προστίμου που βεβαιώθηκε.

2. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχουν εφαρμογή και επί επιτηδευματιών που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης δεν έχουν αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του άρθρου 9 του Ν. 3259/2004. Στις περιπτώσεις αυτές, παρέχεται η δυνατότητα στον επιτηδευματία όπως αποδεχθεί την κατά τον ανωτέρω νόμο περαίωση, με την εφαρμογή και των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 20 (είκοσι) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Εφόσον στις παραπάνω περιπτώσεις έχει ήδη διενεργηθεί έλεγχος, τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν έχουν οριστικοποιηθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και η περαίωση γίνεται υπό το βάρος των δεδομένων του ελέγχου με βάση την οικεία έκθεση ελέγχου και τα σχετικά φύλλα ή πράξεις ή το Ειδικό Σημείωμα Ελέγχου της απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ. 1144/20.5.1998, κατά περίπτωση.

3. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του άρθρου 9 του Ν. 3259/2004 δύναται να συντάσσεται και από τους ίδιους τους επιτηδευματίες και να υποβάλλεται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την τελευταία υπαγόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1-11 του Ν. 3259/2004 χρήση, με σκοπό την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεών τους κατά τις διατάξεις αυτές. Για την κατά τα ανωτέρω περαίωση ισχύουν κατά τα λοιπά όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις περαίωσης που ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3259/2004. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για τους επιτηδευματίες της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 3259/2004, με την προϋπόθεση ότι μαζί με το οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα υποβάλλεται και βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου ότι η υπόθεση εκκρεμούσε κατά την 15.7.2004 και συνεχίζει να εκκρεμεί ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και δεν είχε κατά την ίδια ημερομηνία ούτε έχει συζητηθεί στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο.

4. Η έκδοση των Εκκαθαριστών Σημειωμάτων από τους προϊσταμένους των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 3259/2004, καθώς και η υποβολή των Σημειωμάτων αυτών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας