ΠΟΛ. 1128/ 27-9-2005

Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

1. Ως γνωστόν με την Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ. 1114/18.8.2005, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1191 τΒ΄/26.8.2005, ορίζεται ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή των καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 και εφεξής, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες καταστάσεις αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα) και σύμφωνα με τον τρόπο υποβολής που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης αυτής.

2. Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 9 της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι, ειδικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός του ημερολογιακού έτους 2004 και οι σχετικές καταστάσεις για αυτές δεν έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αυτής (26.8.2005), η υποβολή θα γίνει υποχρεωτικά από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω διαδικτύου ή μέσω των ΚΕΠ, προσκομιζόμενες σ΄ αυτά σε ηλεκτρομαγνητική μορφή (δισκέτα) ή σε χειρόγραφη - έντυπη μορφή μέχρι 10 συνολικά καταχωρήσεις (πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων) ή μέσω Δ.Ο.Υ. μόνο με ηλεκτρομαγνητικό μέσο (δισκέτα), ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ. και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

3. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9, καθορίστηκαν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων αυτών (έτους 2004) ως εξής: 30η Σεπτεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 21η Οκτωβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4 11η Νοεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5, 6 2η Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8 30η Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9, 0

4. Λαμβανομένου υπόψη του απώτερου σκοπού που εξυπηρετεί η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και για την διευκόλυνση εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής από τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των καταστάσεών τους ορίστηκε μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2005, λόγω και της πρώτης εφαρμογής του ανωτέρω τρόπου υποβολής τους, θεωρούνται εμπρόθεσμες οι καταστάσεις των ανωτέρω υπόχρεων εφόσον υποβληθούν με τους τρόπους που ορίζονται με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της υπόψη απόφασης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσης και μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2005 καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4.

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 29/9/2005

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι, με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1128/27-9-2005 του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, θεωρούνται εμπρόθεσμες οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1 ή 2 εφόσον υποβληθούν μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2005.

Τελικά οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής διαμορφώνονται ως εξής:

21η Οκτωβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1,2,3,4

11η Νοεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5,6

2α Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8

30η Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9,0

Για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων που ενδεχομένως συναντούν οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες οι οποίοι είναι υπόχρεοι στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων και, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1114/26-8-2005, είναι πλέον υπόχρεοι να τις υποβάλουν ηλεκτρονικά (είτε μέσω διαδικτύου είτε με ηλεκτρονικό μέσο στη Δ.Ο.Υ.), η ΓΓΠΣ παραθέτει τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες καθώς και σχηματικά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την υποβολή καταστάσεων του έτους 2004, όπως αυτή έχει περιγραφεί κατά περίπτωση στις σχετικές αποφάσεις, εγκυκλίους, ανακοινώσεις κλπ. που δημοσιεύθηκαν μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται, ότι η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου ή μέσω ΔΟΥ, ως εξής:

Α. Υποβολή μέσω διαδικτύου (internet)

Γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr -> On Line Υπηρεσίες -> Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις - e-Κ.Β.Σ.).

Αναλυτικότερα:

* Μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από πιστοποιημένους χρήστες της υπηρεσίας TAXISnet που διαθέτουν σχετικούς κωδικούς πρόσβασης (username και password). Εγγραφή στo TAXISnet γίνεται με υποβολή σχετικής αίτησης στο site www.taxinet.gr. Οι κωδικοί αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο σε 2-3 εργάσιμες ημέρες.

* Επιτρέπεται η υποβολή ΜΟΝΟ εμπρόθεσμων συγκεντρωτικών καταστάσεων και μπορεί να γίνει είτε ενιαία (για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης) είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση χωριστά.

* Η υποβολή μπορεί να γίνει με δύο (2) εναλλακτικούς τρόπους:

* είτε με τη συμπλήρωση φόρμας (επιλέγοντας "Φόρμα" στη σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ), με βασική προϋπόθεση οι πελάτες και οι προμηθευτές να μη ξεπερνούν τους είκοσι (20)

* είτε με την υποβολή αρχείου (επιλέγοντας "Αρχείο" στην ίδια σελίδα του δικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ)

Το αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί:

* είτε με χρήση του προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. που ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου www.gsis.gr και να το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του.

* είτε αυτόματα, εφ` όσον το μηχανογραφικό σύστημα που τηρεί ο ενδιαφερόμενος έχει αυτή τη δυνατότητα

Σε κάθε περίπτωση, όπως δηλαδή και αν έχει δημιουργηθεί το αρχείο, πρέπει να είναι συμπιεσμένο και το όνομά του να μην περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες.

Η συμπίεση του αρχείου μπορεί να γίνει μέσα από το πρόγραμμα της ΓΓΠΣ (επιλογή "Εργαλεία" - "Δημιουργία συμπιεσμένου αρχείου") ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο το αρχείο δημιουργήθηκε.

Σημείωση:

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών υποβάλλονται στην ίδια φόρμα ή στο ίδιο αρχείο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπληρώσει και συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων, δημιουργεί νέο αρχείο (ή υποβάλλει νέα φόρμα) από το αντίστοιχο σημείο της σελίδας e- ΚΒΣ.

Υπενθυμίζεται ότι οι καταστάσεις μπορούν να υποβάλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σε χειρόγραφη ή ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση της χειρόγραφης υποβολής ο συνολικός αριθμός εγγραφών (πελατών και προμηθευτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) καταχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων. Μετά την πληκτρολόγηση, δημιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από τα ΚΕΠ. Ο περιορισμός των εγγραφών δεν ισχύει για τις καταστάσεις που προσκομίζονται στα ΚΕΠ σε ηλεκτρονική μορφή.

B. Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. με δισκέτα

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ. του, δισκέτα στην οποία έχει αντιγράψει το αρχείο που περιλαμβάνει τις συγκεντρωτικές του καταστάσεις πελατών-προμηθευτών (ή τα αρχεία εφ`όσον οφείλει να υποβάλει και αρχείο πιστωτικών υπολοίπων).

Το αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί:

* είτε με χρήση του προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. που ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου www.gsis.gr και να το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του.

* είτε αυτόματα, εφ`όσον το μηχανογραφικό σύστημα που τηρεί ο ενδιαφερόμενος έχει αυτή τη δυνατότητα.

Το αρχείο, στην περίπτωση υποβολής στη ΔΟΥ:

* ΔΕΝ πρέπει να είναι συμπιεσμένο

* Πρέπει να έχει την ονομασία:

- IL01, εφ`όσον πρόκειται για συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

- IL01.pis, εφ`όσον πρόκειται για συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων.

Επισήμανση:

Εκπρόθεσμες καταστάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ στη Δ.Ο.Υ, με δισκέτα.

Οι προθεσμίες αυτές δεν αφορούν τα ισοζύγια και τις λοιπές καταστάσεις του άρθρου 20. Αυτά υποβάλλονται σύμφωνα με τους χρόνους που ορίζονται στην Α.Υ.ΟΟ ΠΟΛ 1081 του 2004.

Οι σχετικές ΠΟΛ είναι διαθέσιμες σε κάθε χρήστη στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr-> Φορολογικός Οδηγός -> Νομοθετικές Διατάξεις -> ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νομοθετικές Διατάξεις - Κ.Β.Σ.).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών (Help Desk) του TAXISnet στο τηλέφωνο 2104802552, e-mail: taxisnet@taxisnet.gr

Για τυχόν ερωτήσεις φορολογικού περιεχομένου στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων στα τηλέφωνα 2103610030, 2103610065.