ΠΟΛ.1035/01-03-06

Κοινοποίηση των μέσων όρων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους ανά κατηγορία επαγγέλματος και εφαρμογή αυτών.

1. Με την αριθμ. 1004925/15062/ΠΟΛ. 1004/Γ0012/19.1.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίστηκαν μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ.) για νέα επαγγέλματα (εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις) και τροποποιήθηκαν οι Μ.Σ.Κ.Κ. μερικών άλλων επαγγελμάτων, οι οποίοι έχουν καθορισθεί με προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις, επειδή μεταβλήθηκαν οι συνθήκες εκμετάλλευσής τους.

Με τη προσθήκη των νέων αυτών μ.σ.κ.κ. στους σχετικούς πίνακες και την τροποποίηση άλλων επήλθε και αλλαγή των μέσων όρων των συντελεστών σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων.

Οι νέοι μέσοι όροι των συντελεστών που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ανάλογα, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Κατηγορία επαγγέλματος Μέσοι όροι μ.σ.κ.κ. (%) Επί ακαθαρίστων εσόδων
   
Κατηγορία 1η 15
Κατηγορία 2η 13
Κατηγορία 3η 15
Κατηγορία 4η 12
Κατηγορία 5η 9
Κατηγορία 6η 14
Κατηγορία 7η 16
Κατηγορία 8η 32
Κατηγορία 9η 22

 

2. Επισημαίνεται ότι, οι παραπάνω μέσοι όροι εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση του εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3296/2004, όσον αφορά την περαίωση των υποβαλλομένων φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο (αυτοπεραίωση), εφόσον για το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν έχει καθορισθεί μ.σ.κ.κ. με τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις. Τότε μόνο επιλέγεται και εφαρμόζεται ο μέσος όρος των συντελεστών της κατηγορίας στην οποία θα υπαγόταν το επάγγελμα αυτό αν είχε καθοριστεί μ.σ.κ.κ.

3. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συγχύσεις, διευκρινίζεται ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2238/1994 καθώς και τα διαλαμβανόμενα στην Ε. 2103/354/εγκ. 3/10.2.1986 διαταγή μας, στην περίπτωση κατά την οποία για ένα επάγγελμα δεν έχει καθορισθεί με τις ισχύουσες Υπουργικές αποφάσεις μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα, για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών όλων των επιχειρήσεων εφαρμόζεται ο μ.σ.κ.κ. του περισσότερο συναφούς ή συγγενούς επαγγέλματος.

Σαν συναφές ή συγγενές επάγγελμα θεωρείται εκείνο που έχει ως αντικείμενο παρόμοιες ή παρεμφερείς εργασίες, λειτουργεί με τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες και πραγματοποιεί το ίδιο περίπου μικτό κέρδος.

Εάν δεν υπάρχει ούτε συναφές ή συγγενές επάγγελμα, ο συντελεστής του οποίου μπορεί να εφαρμοσθεί, τότε τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με βάση το συντελεστή που θα προκύψει από τα δεδομένα των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, δηλαδή αφού ληφθεί υπόψη το πραγματοποιούμενο μικτό κέρδος, οι λειτουργικές δαπάνες, καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης (προσδιορισμός από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.) και όχι με την εφαρμογή του μέσου όρου της κατηγορίας που θα υπαγόταν το επάγγελμα.

Επίσης, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις όταν το ασκούμενο επάγγελμα δεν κατονομάζεται στον πίνακα των μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζονται στις αγορές, τότε οι αγορές με βάση το πραγματοποιούμενο μικτό κέρδος μετατρέπονται σε ακαθάριστα έσοδα και επί αυτών εφαρμόζεται ο αντίστοιχος συντελεστής από τον πίνακα συντελεστών που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται ο μ.σ.κ.κ. του περισσότερο συναφούς ή συγγενούς επαγγέλματος και αν δεν υπάρχει ούτε συναφές ή συγγενές, τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με βάση το συντελεστή που θα προκύψει από τα δεδομένα των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ του επιτηδευματία, όπως και στην προαναφερθείσα περίπτωση.

4. Μετά τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι, προκειμένου να προσδιοριστούν εξωλογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα καθαρά κέρδη των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και εφόσον δεν έχει καθορισθεί μ.σ.κ.κ. με τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε στην παραγρ. 3 του παρόντος.

Εξαίρεση αποτελεί μόνο η περίπτωση του εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3296/2004 (αυτοπεραίωση), κατά την οποία και εφαρμόζεται επί των ακαθαρίστων εσόδων (ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρηθέντων βιβλίων) ο μέσος όρος των συντελεστών της κατηγορίας επαγγελμάτων στην οποία θα υπαγόταν το επάγγελμα αν είχε καθορισθεί γι΄ αυτό μ.σ.κ.κ.

5. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την Υπουργική απόφαση (ΠΟΛ 1004/06), από το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr.