ΠΟΛ.1047/16-03-06

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1004925/15062/ΠΟΛ. 1004/Γ0012/19.1.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151/Α όπως ισχύει σήμερα).

2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων από τους πρόσφατα καθορισθέντες (με την ΠΟΛ. 1004/06) μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ) των εμπορικών επιχειρήσεων, η οποία προέκυψε μετά την υποβολή αρμοδίως νέων στοιχείων, τα οποία μελετήθηκαν και συνεκτιμήθηκαν με τα προηγούμενα.

3. Τις διατάξεις της αριθ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών και

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την αριθ. 1004925/15062/ΠΟΛ. 1004/Γ0012/19.1.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και συμπληρώνουμε τους πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ) που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, ως ακολούθως:

Επί ακαθαρίστων εσόδων Κατηγορία 2η Κωδικός αριθμός Επάγγελμα ΜΣΚΚ % 2349α Εμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών 10 2357 Εμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 11

Κατηγορία 5η Κωδικός αριθμός Επάγγελμα ΜΣΚΚ % 5402 Εμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς 0,70 5403 Εμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς 4

Κατηγορία 8η Κωδικός αριθμός Επάγγελμα ΜΣΚΚ % 8095 Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), χονδρικώς 32 8096 Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), λιανικώς 36

Κατηγορία 9η Κωδικός αριθμός Επάγγελμα ΜΣΚΚ % 9240 Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ. (επί τζίρου), χονδρικώς 2 9241 Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ. (επί τζίρου), λιανικώς 3

Επί αγορών

Κατηγορία 2η Κωδικός αριθμός Επάγγελμα ΜΣΚΚ % 22349α Εμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών 13 22357 Εμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 15

Κατηγορία 5η Κωδικός αριθμός Επάγγελμα ΜΣΚΚ% 55402 Εμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς 0,90 55403 Εμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς 4,5

Κατηγορία 9η Κωδικός αριθμός Επάγγελμα ΜΣΚΚ % 99240 Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ., χονδρικώς 3 99241 Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ., λιανικώς 4

2. Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικον. έτος 2006 (χρήση 2005).

Ειδικά, για τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, οι μοναδικοί αυτοί συντελεστές καθαρού κέρδους που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών θα ισχύσουν από 1-1-2006 (οικονομικό έτος 2007).

3. Η παραπάνω απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.