ΠΟΛ.1115/28-09-06:

Διατάξεις Ν.3470/2006 και οδηγίες εφαρμογής του

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 7, 8 της παρ. 2 του άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 26, του Ν. 3470/2006, (ΦΕΚ 132Α΄/28.6.2006). Κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, της παρ. 2 του άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 26 του Ν. 3470/2006 "Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμ. 132Α΄/28.6.2006 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αρθρο 7

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) προβλέπεται η μείωση του συντελεστή φορολογίας των ανωνύμων εταιρειών που προέρχονται από συγχώνευση ή απορροφούν άλλες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 ή του Ν. 2166/1993 ή του Ν. 2515/1997, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται με τις σχετικές διατάξεις. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας ανέρχεται σε:

α) 10% για τα κέρδη της χρήσης μέσα στην οποία ολοκληρώνεται ο μετασχηματισμός, και

β) 5% για τα κέρδη της αμέσως επόμενης χρήσης από το μετασχηματισμό.

Οταν οι μετασχηματιζόμενες εταιρείες έχουν καταστεί συνδεδεμένες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996 η μείωση του συντελεστή ανέρχεται σε 5% κατά τις δύο πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους.

Ηδη, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 3470/2006 προβλέπεται ότι η ωφέλεια φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες που προήλθαν από συγχώνευση ή απορρόφησαν άλλες εταιρείες, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 (ολοκλήρωση μετασχηματισμού) κατανέμεται ισόποσα σε τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, αρχής γενομένης από τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τις εταιρείες που προέκυψαν από συγχώνευση άλλων εταιρειών ή απορρόφησαν άλλες εντός του έτους 2005, καθώς και εντός της διαχειριστικής περιόδου 2004.

Ειδικά για τους μετασχηματισμούς που ολοκληρώθηκαν εντός της χρήσης 2004, η κατανομή της ωφέλειας του φόρου εισοδήματος, που προκύπτει από την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του Ν. 2992/2002 γίνεται σε τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, για την επόμενη μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, διαχειριστική περίοδο.

Για παράδειγμα, εάν μια ανώνυμη εταιρεία προέκυψε από συγχώνευση ή απορρόφηση που ολοκληρώθηκε εντός της διαχειριστικής περιόδου 2004, τότε στα κέρδη της περιόδου αυτής εφαρμόστηκε συντελεστής φόρου εισοδήματος μειωμένος κατά 10 μονάδες. Η ωφέλεια, όμως, που θα προκύψει από την εφαρμογή του μειωμένου κατά 5 μονάδες συντελεστή στα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 2005, θα κατανεμηθεί ισόποσα κατά το 1/3 σε τρεις επίσης διαχειριστικές περιόδους, αρχής γενομένης από την επόμενη μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού διαχειριστική περίοδο (δηλαδή 2005, 2006 και 2007).

Για τους μετασχηματισμούς που ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2005, η ωφέλεια που προκύπτει από την εφαρμογή του μειωμένου κατά 10 μονάδες συντελεστή στα κέρδη της χρήσης αυτής θα κατανεμηθεί ισόποσα κατά το 1/3 σε τρεις διαδοχικές διαχειριστικές περιόδους, αρχής γενομένης από τη χρήση εντός της οποίας ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός (2005, 2006 και 2007). Αντίστοιχα, η ωφέλεια που θα προκύψει από την εφαρμογή του μειωμένου κατά 5 μονάδες συντελεστή στα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 2006, θα κατανεμηθεί ισόποσα κατά το 1/3 σε τρεις επίσης διαχειριστικές περιόδους (2006, 2007 και 2008).

Τέλος, για την ορθή υποβολή των δηλώσεων φορ. εισοδήματος από τις υπαγόμενες ανώνυμες εταιρείες παραπέμπουμε στις οδηγίες που έχουν δοθεί με την 1041972/10601/Β0012/ΠΟΛ. 1068/2.5.2006 εγκύκλιο.

Αρθρο 8

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2819/2000 καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2006. Επομένως, στους τόκους ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι καταβάλλονται κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων από την 1η Ιανουαρίου 2005 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2006 σε κατοίκους ημεδαπής ενεργείται παρακράτηση φόρου 10% στο σύνολό τους, ενώ όταν καταβάλλονται σε κατοίκους αλλοδαπής δεν ενεργείται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2682/1999, παρακράτηση φόρου. Όταν δικαιούχοι των τόκων από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου είναι τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν στην Ελλάδα, από τον φόρο του νομικού προσώπου εκπίπτει το συνολικό ποσό φόρου που έχει παρακρατηθεί στους τόκους των ομολόγων αυτών και όχι μόνο το μέρος που αναλογεί στο χρονικό διάστημα που τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είχαν στην κυριότητά τους τον τίτλο, όπως προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε.

Αρθρο 25

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), εφαρμόζονται ανάλογα και στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986.

Κατά συνέπεια, από τα ακαθάριστα έσοδα των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986 εκπίπτουν για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσης, πρόσθετες ειδικές προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους για τις οποίες έχει διακοπεί ο λογισμός τόκων με βάση τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του Ν. 2076/1992.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30η Δεκεμβρίου 2005, καθώς και για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και αφορούν ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30η Δεκεμβρίου 1998.

Β. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Αρθρα 18 και 26

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ως άνω νόμου "Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και ειδικών νόμων οι συμβάσεις δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι απορρέοντες από αυτές τόκοι, καθώς και τα παρεπόμενα των αρχικών συμβάσεων σύμφωνα".

Η ανωτέρω κατάργηση των τελών χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 26, ισχύει από 28.6.2006 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως). Επομένως, καταλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Ειδικότερα, καταλαμβάνει: α) Συμβάσεις δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον καταρτίζονται από την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα αν ασφαλίζονται ή όχι με υποθήκη ή άλλη ασφάλεια.

β) Τόκους που εξοφλούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά, εφόσον απορρέουν από συμβάσεις δανείων που καταρτίζονται από την ίδια ημερομηνία.

γ) Παρεπόμενα σύμφωνα (υποθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.), που συνάπτονται για την εξασφάλιση των ως άνω δανείων και των τόκων που απορρέουν από αυτά.

Αντίθετα, δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 27 Ιουνίου 2006, δηλαδή τις συμβάσεις δανείων, τους τόκους που απορρέουν από αυτά και τα παρεπόμενα σύμφωνα αυτών (υποθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.) που έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και όπως διευκρινίστηκε με σχετική δήλωση στη Βουλή του κ. Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη συζήτηση του νόμου.

Διευκρινίζεται ότι η κατάργηση σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες ρυθμίσεις των τελών χαρτοσήμου εφαρμόζεται μόνο ως προς τα δάνεια, που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και δεν αποτελεί γενική κατάργηση των αναφερομένων στον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου ειδικότερων διατάξεων για τις συναλλαγές του Ταμείου αυτού μετά τρίτων οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν (παράγραφος 17 άρθρου 15 του ΚΤΧ).