.

Άρθρο 7
Ναυλοσύμφωνο

1. Τα επαγγελματικά και τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, εφόσον είναι ναυλωμένα, υποχρεούνται να είναι εφοδια­σμένα με αντίγραφα των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων και με ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων. Αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3, στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δι­αδικασίας (ν. 4174/2013, Α'170).

Οι λέξεις “με ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων” τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4276/2014, ΦΕΚ Α’155/30.7.2014

2. α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαί­ου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, καθορίζεται υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, οι βασικοί όροι αυτού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι συμβαλλόμενοι δύνανται ελευθέρως να προσθέτουν οποιοδήποτε άλλο όρο ή συμφωνία, που δεν αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και προϋ­ποθέσεις για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου στις αρμόδιες Αρχές με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.