.

Άρθρο 2
Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.- Ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.

1. Από 1.1.2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 32 και 70 του ν.3918/2011 (Α'31), του άρθρου 66 του ν.3984/2011 (Α'150), του άρθρου 18 του ν.3868/2010 (Α'129) και της αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελούν αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, ρυθμίζεται ο τίτλος και η έδρα του Ν.Π.Δ.Δ., ενώ ενοποιούνται μέχρι 31.12.2012 οι οργανισμοί των ανωτέρω, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.. Από 1.1.2013 τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., διαθέτουν ενιαίο προϋπολογισμό και πρόγραμμα προμηθειών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε είδους θέμα που αφορά τα ανωτέρω.

2. Κάθε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., αποκαλούμενο εφεξής «Νοσοκομείο του ΕΣΥ» που αποτελείται από:
α) την οργανική μονάδα της έδρας του και
β) τις αποκεντρωμένες οργανικές του μονάδες, έχει Διοικητή οι αρμοδιότητες του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του ν.3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύει

Σύμφωνα με την περίτπωση α της υποπαραγράφου ΙΖ3 του άρθρου 1ο του νόμου 4254/2014, ΦΕΚ Α’85/7.4.2014 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012.

3. Κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. 400 κλινών και άνω, όπως και κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. που εντάσσεται στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 2 του παρόντος μπορεί να έχει Αναπληρωτή Διοικητή οι αρμοδιότητες του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του ν.3329/2005 (Α'81), όπως ισχύει σήμερα.

4. Οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντιστοίχου αναγνωρισμένου τίτλου του εξωτερικού. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση τη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης, με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

5. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνει Επιτροπή αποτελούμενη από τον αρμόδιο για το Ε.Σ.Υ.ΚΑ Γενικό Γραμματέα ΥΥΚΑ, τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή της ΕΣΔΥ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με συναφές αντικείμενο, έναν αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο μη συναφές με τις μονάδες υγείας. Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η ως άνω Επιτροπή συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης των υποψηφίων και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.

Η παράγραφος 5 επανήλθε όπως ίσχυε πριν την κατάργηση του άρθρου 15 του ν. 4332/2015, σύμφωνα με την περίπτωση 4 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 με έναρξη ισχύος από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β’ του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου 4336/2015 (19.8.2015)

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας είναι δυνατή οποτεδήποτε η διακοπή λήξη θητείας ή παύση Διοικητών ή Αναπληρωτών Διοικητών των νοσοκομείων, αζημίως για το Δημόσιο, καθώς και ο ορισμός νέων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Στην απόφαση διακοπής, λήξης θητείας ή παύσης Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή νοσοκομείου μπορεί να ενσωματώνεται και η απόφαση διορισμού του αντικαταστάτη τους. Η θητεία των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών ορίζεται διετής.

. Οι Διοικητές και οι Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι κοινοί Διοικητές και οι κοινοί Αναπληρωτές Διοικητές που διορίστηκαν στα υπό ενιαία Διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα του Διοικητή και του Αναπληρωτή Διοικητή στα νοσοκομεία και στα αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4052/2012 (Α'41) αντίστοιχα, μέχρι την εφαρμογή και ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.4052/2012 (Α'41). Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που διορίστηκαν στα υπό ενιαία Διοίκηση διασυνδεό-μενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους στα αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4052/2012 (Α'41), μέχρι το διορισμό νέων Διοικητών σε αυτά, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.4052/2012 (Α'41).

Οι παράγραφοι 6 και 6α επανήλθαν όπως ίσχυαν πριν την κατάργηση του άρθρου 15 του ν. 4332/2015, σύμφωνα με την περίπτωση 4 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 με έναρξη ισχύος από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β’ του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου 4336/2015 (19.8.2015).

7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέμα που αφορά τις αρμοδιότητες των ως άνω Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών.

8. Έδρα των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. είναι το μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη κλινών νοσοκομείο. Τα ως άνω αναφερόμενα Ν.Π.Δ.Δ. διοικούνται από εννεαμελές Δ.Σ. που αποτελείται από:

α) τον Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου,

" β) Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από:

Α. Δύο (2) οργανικές Μονάδες με έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε αυτός ορίζεται ως αντιπρόεδρος.
Β. Δύο (2) οργανικές Μονάδες με δύο Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.
Γ. Πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.
Δ. Πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με δύο Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας". 

γ) δύο μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους, κατά προτίμηση το ένα με εμπειρία σε οικονομικά της υγείας, διοίκηση νοσοκομείων, πληροφορική και το άλλο στα λοιπά επαγγέλματα υγείας,

"Μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί σε Πανεπιστημιακή κλινική ή εργαστήριο του Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. και συμμετέχει στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ασκεί το έργο του ως μέλος του Δ.Σ. χωρίς αμοιβή, διατηρώντας την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο"

Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις αναπληρωτές διοικητές τότε ένα μέλος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και το άλλο μέλος είναι ο αναπληρωτής διοικητής της μικρότερης σε δύναμη κλινών οργανικής μονάδας.

"Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο οργανικές μονάδες με έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε τρία μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας."

Δ) Α. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας, στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο (2) οργανικές Μονάδες με δύο Αναπληρωτές Διοικητές.

Β. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της μικρότερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με δύο τουλάχιστον Αναπληρωτές Διοικητές.

Γ. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις Αναπληρωτές Διοικητές.

ε) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ..

στ) έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών προσωπικού του νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών, προσωπικό των νοσοκομείων,

ζ) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου

η) τον Προϊστάμενο της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου

Σε νοσοκομεία τα οποία προέρχονται από δωρεές ως μέλη υπό στοιχεία β' ή και ε' διορίζεται ένα ή και δύο μέλη ως εκπρόσωπος του δωρητή ή των κληρονόμων του.

Με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 4316/2014, ΦΕΚ Α'270/24.12.2014, ορίζεται ότι: “1. Απαλείφεται η πρόταση που αφορά στον καθορισμό της έδρας των ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ.”

9. Η συγκρότηση του ως άνω Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και οι αρμοδιότητές του είναι όσες αναφέρονται στο άρθρο 7 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέμα που αφορά στη Διοίκηση και στην εν γένει λειτουργία των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ..

Η παράγραφος 9 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 4316/2014, ΦΕΚ Α’270/24.12.2014.

10. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 1.1.2013, εκτός του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου που ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθώς και των παραγράφων 4, 5 και των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η ισχύς των οποίων άρχεται από 1.3.2013 , εφαρμοζομένων μέχρι τότε των σχετικών διατάξεων του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύει.

Η παράγαφος 10 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4ο του νόμου 4128/2013, ΦΕΚ Α’51/28.2.2013

11. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται το Γ.Ν. Λαμίας, το Γ.Ν. Καρπενησίου, το Γ.Ν. Αμφισσας και το Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ιωαννίνων, το Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, "το Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ, το Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, το Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ, το Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ, το Γ.Ν. – Κ.Υ. ΛΗΞΟΥΡΕΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» και το Γ.Ν. Σύρου Βαρβάκειο και Πρώιο – Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου τα οποία προέρχονται σε καθεστώς διασύνδεσης"  . Εως το διορισμό Διοικητή και Διοικητικού Συμβουλίου τις αρμοδιότητες τους ασκούν ο Αναπληρωτής Διοικητής και το Συμβούλιο Διοίκησης αντιστοίχως.

Οι λέξεις "ή σύμβουλο προστέθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4132/2013, ΦΕΚ Α'59/7.3.2013
Το εδάφιο μέσα στα " "αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 4316/2014, ΦΕΚ Α'270/24.12.2014
Το εδάφιο μέσα στα " " προστέθηκε σύμφωνα με την περίπτωση β του άρθρου 29 του νόμου 4316/2014, ΦΕΚ Α'270/24.12.2014
Το εδάφιο μέσα στα " " συμπληρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 4316/2014, ΦΕΚ Α'270/24.12.2014
Το εδάφιο Δ της παραγράφου 8 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου 4316/2014, ΦΕΚ Α'270/24.12.2014
Το εδάφιο Ε της παραγράφου 8 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23 του νόμου 4316/2014, ΦΕΚ Α'270/24.12.2014
Διαγράφεται η ως ανω φράση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 23 του νόμου 4316/2014, ΦΕΚ Α'270/24.12.2014
Διαγράφεται η ως ανω φράση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 23 του νόμου 4316/2014, ΦΕΚ Α'270/24.12.2014
Η ως άνω ημερομηνία αντικατέστησε την ημερομηνία "1.4.2013," σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4132/2013, ΦΕΚ Α'59/7.3.2013
Οι ως άνω λέξεις προστέθηκαν σύμφωνα με την περίπτωση α του άρθρου 18 του νόμου 4213/2013, ΦΕΚ Α'261/9.12.2013