ΠΟΛ. 1173 - 16/08/2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2011 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και για την ομοιόμορφη αντιμετώπισή του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1045/23.2.2012 ορίστηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2011 (έντυπο 009/12 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2012, Φ1 TAXIS).

Με την ανωτέρω απόφαση προβλέπεται η υποχρεωτική υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για όλους τους υποκείμενους στο φόρο πλήν των εις αυτή αναφερομένων περιπτώσεων για τις οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

2. Δηλώσεις που θα σταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ.

Δηλώσεις που θα σταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχουν έτος λήξης της διαχειριστικής περιόδου το έτος 2011.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εκπρόθεσμες δηλώσεις 2011, που θα παραληφθούν από τη Δ.Ο.Υ. μέσα στο 2012 και μετά την κοινοποίηση της παρούσας, θα αποστέλλονται μια φορά το μήνα στη Γ.Γ.Π.Σ. και μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα. Δηλαδή δηλώσεις του έτους αυτού θα
αποσταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2013.

Αντίθετα δεν θα αποσταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ.:

α. Οι δηλώσεις όλων των κατηγοριών, που αφορούν στα έτη 1987-2010, καθώς και οι τροποποιήσεις των ιδίων ετών, παραλαμβάνονται μηχανογραφικά (εφόσον μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα) ή χειρόγραφα και σε καμία περίπτωση δεν θα
αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ..

β. Οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν λόγω παύσης εργασιών ή λήξης διαχειριστικής περιόδου μέσα στο έτος 2012, καταχωρούνται, είτε στο σύστημα του TAXIS, είτε στο χειρόγραφο βιβλίο παραλαβής κατά περίπτωση. Οι δηλώσεις αυτές δεν θα
σταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ., αλλά θα παραμείνουν στην Υπηρεσία και θα σταλούν με τις δηλώσεις του 2012 το επόμενο έτος.

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ.

3.1 Ταξινόμηση των δηλώσεων

Οι πρωτότυπες εκκαθαριστικές δηλώσεις μετά την κωδικογράφησή τους, δηλαδή τη συμπλήρωση των κατάλληλων κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, θα διαχωρισθούν σε δύο ομάδες:

α. ΟΜΑΔΑ Α΄ - ΜΠΛΕ ΕΝΤΥΠΟ

Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές/ τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στο έτος 2011 και έχουν υποβληθεί με το νέο έντυπο (009/12-ΦΠΑ).

β. ΟΜΑΔΑ Β΄ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ

Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις των υποκειμένων που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2011 ή που η λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου ήταν 30.6.2011 ή άλλη ημερομηνία του 2011 και εφόσον συμπληρώθηκαν στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ, που στο κάτω δεξιό άκρο φέρει την ένδειξη ΕΚΔΟΣΗ 2010 009/10 - ΦΠΑ.
Κρίσιμος δηλαδή παράγοντας διαχωρισμού είναι το είδος του συμπληρωθέντος εντύπου (009/12 ή 009/10 ΜΠΛΕ ή ΠΡΑΣΙΝΟ).
Οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων, οι δηλώσεις κάθε υποφακέλου θα αριθμούνται (πάντοτε από 1 μέχρι 100), αν είναι δυνατό με μηχανικό αριθμητήρα ή με μαρκαδόρο ευανάγνωστα στο άνω αριστερό μέρος της πρώτης
σελίδας της δήλωσης και πάντα στο λευκό περιθώριο της δήλωσης. Μη αριθμημένες δηλώσεις δεν θα παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., αλλά θα επιστρέφονται στις ΔΟΥ.

3.2 Συσκευασία των δηλώσεων

Μετά τις ανωτέρω εργασίες θα δημιουργούνται φάκελοι (χωριστά για κάθε ομάδα), που θα περιέχουν τους αντίστοιχους υποφακέλους. Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ομάδα και ο αριθμός των περιεχομένων δηλώσεων.

Οι φάκελοι στη συνέχεια θα συσκευάζονται σε δέμα ή δέματα, ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δηλώσεων. Σε κάθε δέμα θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το περιεχόμενο αυτού, π.χ.

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΜΠΛΕ ΕΝΤΥΠΟ 009/12 ΦΠΑ : 3000 ΔΗΛΩΣΕΙΣ

OMAΔΑ Β΄
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 009/10 ΦΠΑ : 200 ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μετά τη δεματοποίησή τους, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κ.λπ.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΟΙ ή ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ.

Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ. Τ.Θ. 1075, Τ.Κ. 10110 ΑΘΗΝΑ, Δ/νση 32η (υπόψη κ. Γ. Παυλόπουλου) και η ένδειξη «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.», ώστε να διακρίνονται αμέσως από
εμπορευματοκιβώτια διαφορετικού περιεχομένου.

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο «ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Παράδειγμα

Σας στέλνουμε τις παρακάτω εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2011 για επεξεργασία.
- Ένα (1) δέμα με 940 δηλώσεις της ομάδας Α΄
- Ένα (1) δέμα με 50 δηλώσεις της ομάδας Β΄
Σύνολο 990 δηλώσεις.

3.3. Αποστολή δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ.

Μετά τη συσκευασία των δηλώσεων, η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α) Από τις Δ.Ο.Υ. της περιοχής του λεκανοπεδίου Αττικής

Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής κρίνεται σκόπιμο να στέλνουν τις δηλώσεις στη Γ.Γ.Π.Σ. με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

β) Από τις Δ.Ο.Υ. εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής

Η αποστολή των δηλώσεων από τις Δ.Ο.Υ. εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Οι αποστολές δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα, εκτός των ΕΛ-ΤΑ, θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά ή
f ax στο 2104802679 στη Γ.Γ.Π.Σ., για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Το τηλεγράφημα ή f ax στο 2104802679 θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση 32η - (υπόψη κ. Γ. Παυλόπουλου) και θα αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 1075, Τ.Κ. 10110 ΑΘΗΝΑ. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του  εγγράφου της αποστολής τους.

Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. κάθε Δ.Ο.Υ. θα στέλνει και μία κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές.

Η κατάσταση δηλαδή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα της Γ.Γ.Π.Σ. και
να αναζητηθούν απωλεσθείσες δηλώσεις, σε περίπτωση ασυμφωνίας.

Παράδειγμα

Δ.Ο.Υ. ...............................................................
Έγιναν προς τη Γ.Γ.Π.Σ. οι παρακάτω αποστολές εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
έτους 2011.
1. Την ../9/2012 με Αρ. Πρ……. με ΕΛΤΑ ή Ο.Α. ή Ο.Σ.Ε κ.λ.π. 1.000 δηλώσεις.
2. Την ../9/2012 με Αρ. Πρ…….. » » 3.000 »
3. Την ../9/2012 με Αρ. Πρ. ……. » » 2.000 »
___________________
ΣΥΝΟΛΟ : 6.000 ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα αποστολής των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2104802675 ή μέσω του fax 210 4802679.

3.4. Επεξεργασία των δηλώσεων από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Η Γ.Γ.Π.Σ. πρέπει να προβεί άμεσα στη μηχανογραφική επεξεργασία των  εκκαθαριστικών δηλώσεων έτους 2011 και να κοινοποιήσει τα συγκεντρωτικά στοιχεία του συνόλου των σωστών δηλώσεων στη Διεύθυνση 14η ΦΠΑ λόγω του ότι αυτά χρησιμοποιούνται :

α) για την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας έκθεσης ιδίων πόρων Φ.Π.Α. στην Κοινότητα,

β) για τον εντοπισμό των περιπτώσεων που πρέπει να ελεγχθούν.

Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στο σημείο αυτό τόσο των ΔΟΥ για την έγκαιρη αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ., χωρίς λάθη τέτοια, που να καθιστούν τη μηχανογραφική τους επεξεργασία αδύνατη ή να δημιουργούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, όσο και των διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ., για την έγκαιρη εξαγωγή και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στη Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α.

Δεν παραλείπεται να τονισθεί η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην εργασία αυτή, που μας καθιστά και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας έναντι της Κοινότητας, αλλά και ικανούς για ελεγκτικές επαληθεύσεις με τις δέουσες μηχανογραφικές διασταυρώσεις.
Επισημαίνεται ότι, ο ΦΠΑ είναι η σημαντικότερη φορολογία και πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον πλέον απλό και υποδειγματικό τρόπο.

Παρακαλούμε, η αποστολή των ως άνω δηλώσεων να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ