.

Φ.10043/30190/793/20.10.2016
Χορήγηση εξόδων κηδείας μετά την ισχύ του ν.4387/2016

Απαντώντας σε ερώτημά σας σχετικά με τη χορήγηση εξόδων κηδείας σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου των Τομέων σας μετά την ισχύ του ν.4387/2016, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4387/2016 προβλέπεται η διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε χρήμα, το είδος, την έκταση, το ύψος, τα δικαιούχα πρόσωπα και τη διαδικασία χορήγησης, των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως αυτές ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του ν.4387/2016, και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ.

Με την έκδοση του ανωτέρω Κανονισμού, και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 52 παρ. 3 του ν.4387/2016, θα καθοριστούν ενιαίοι κανόνες για το σύνολο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΦΚΑ για τη λήψη παροχών ασθένειας σε είδος.

2. Η χορήγηση εξόδων κηδείας αποτελεί παροχή ασθενείας σε χρήμα, η οποία στην περίπτωση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ καταβάλλεται από τον κλάδο κύριας ασφάλισης και όχι από τον κλάδο ασθένειας. Ως τέτοιου είδους παροχή, για τη χορήγησή της εξακολουθούν να εφαρμόζονται, και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ, οι σχετικές διατάξεις των Τομέων σας, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος του ν.4387/2016.

Σημειώνουμε ότι ο υπολογισμός των εξόδων κηδείας στους Τομείς, δεδομένου ότι συνδέονται με το ύψος της σύνταξης γήρατος για 35 έτη ασφάλισης, θα γίνεται με βάση το ποσό της σύνταξης που προκύπτει κατ’ εφαρμογή του προγενέστερου του ν.4387/2016 νομοθετικού πλαισίου, καθώς σύμφωνα με τα ανωτέρω το ύψος τους παραμένει αμετάβλητο μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλος