ΠΟΛ 1021 - 19/02/2009

ΘΕΜΑ: Παράβολα είσπραξης των τελών κυκλοφορίας δίτροχων και τρίτροχων μοτοποδηλάτων.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2009
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄
Αριθ. Πρωτ.: 1020494/126/Τ.&Ε.Φ.
ΠΟΛ.1021
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Fax

Σίνα 2-4
106 72 ΑΘΗΝΑ
210-3644781
210-3642251
ΠΡΟΣ:
ΩΣ Π.Δ.
ΘΕΜΑ: Παράβολα είσπραξης των τελών κυκλοφορίας δίτροχων και τρίτροχων μοτοποδηλάτων
Σε συνέχεια ερωτημάτων που δέχθηκε η Υπηρεσία μας από Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες καθώς και Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμόδιες για την έκδοση και ανανέωση αδειών κυκλοφορίας δίτροχων και τρίτροχων μοτοποδηλάτων, σας γνωρίζουμε ότι:
1.
Σύμφωνα με τη διάταξη του τίτλου ΣΤ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄) τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων και τρίτροχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 8,80 Ευρώ.
2.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 της αριθμ.1093246/5486/0016/16.10.2000 (ΦΕΚ 1292 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών τα ποσά με κλάσμα από 76 μέχρι 99 Ευρωσέντ, που καταβάλλονται με έντυπα παράβολα, στρογγυλοποιούνται στην επόμενη ακέραια μονάδα.
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει πως η καταβολή των τελών κυκλοφορίας δίτροχων και τρίτροχων μοτοποδηλάτων δύναται να
γίνεται με Παράβολο Δημοσίου ύψους 9 Ευρώ.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Γραμματείας
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ