ΠΟΛ.1024/23.2.2009

Τύπος και περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου και της πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) νομικών προσώπων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5-19 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994 – ΦΕΚ 151/Α’), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).
4. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) νομικών προσώπων έχει ως το σχετικό Υπόδειγμα 1, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ΕΤΑΚ νομικών προσώπων έχει ως το σχετικό Υπόδειγμα 2, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας