ΠΟΛ. 1044/30.3.2009

Τύπος και περιεχόμενο επανεκτύπωσης εκκαθαριστικού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’/29.1.2008).
2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008.
3. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/16.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Τα αιτήματα πολιτών λόγω της απώλειας του πρωτοτύπου εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της επανεκτύπωσης του εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας