ΠΟΛ.1054/15.4.2009

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 60 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), που κυρώθηκε με τον Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.2238/1994.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’) και του άρθρου 13 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α’).
δ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
ε) Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους, έχει όπως το συνημμένο υπόδειγμα Ε.558/09, το οποίο επισυνάπτουμε ως παράρτημα της παρούσας.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ