ΠΟΛ.1060/29.4.2009

Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2008

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. 1100818/658/ Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1119/ 23.10.2007 εγκύκλιος.
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, αναφορικά με τη διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2008 και κατά το μέρος που αφορά στην καταστροφή των αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2008, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σε κάθε ΔΟΥ θα πρέπει να συσταθεί Επιτροπή αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων και τον κατά περίπτωση υπάλληλο που έχει ορισθεί για τη φύλαξη των σημάτων αυτών.
Με ευθύνη της ανωτέρω Επιτροπής, παρουσία και του αρμοδίου Οικονομικού Επιθεωρητή ή του Οικονομικού Επιθεωρητή που θα ορίσει ο Προϊστάμενος της οικείας Οικονομικής Επιθεώρησης, θα καταμετρηθούν τα σήματα κατά κατηγορία και θα καταστραφούν όλα.
Για τις ανωτέρω ενέργειες θα συνταχθεί πρωτόκολλο το οποίο θα υπογραφεί από τα μέλη της Επιτροπής και θα θεωρηθεί από τον αρμόδιο Επιθεωρητή.
Σας υπενθυμίζουμε πως με την υπ’ αριθ. 1040265/607/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ.1071/3.4.2008 εγκύκλιο που αφορούσε την καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2007 δόθηκαν οδηγίες και για την καταστροφή των σημάτων (5 κάθε κατηγορίας) του έτους 2000 και προηγούμενων, που είχαν διατηρηθεί στο αρχείο των ΔΟΥ σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΘ. ΣΚΟΡΔΑΣ