ΠΟΛ.1070/26.5.2009

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α’/31.3.2009)

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3756/2009 «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 53/Α’ στις 31.3.2009 με την παρατήρηση ότι οδηγίες για την εφαρμογή τους θα δοθούν αμέσως μόλις οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ διευκρινίσουν τα θέματα που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις που επέρχονται με τις διατάξεις αυτές.

Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά,
φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις

N.3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α’/31.3.2009)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 5Α του ν.1790/1988

Η παράγραφος 3 του άρθρου 5Α του ν.1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α’), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α’), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται επί της αξίας των προϊόντων τούτων, όπως αυτή καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο 4.
Ειδικότερα η ειδική ασφαλιστική εισφορά για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολό τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., ορίζεται σε ποσοστό 0,5%.
Τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να αναπροσαρμόζονται για όλα τα παραπάνω προϊόντα ή για μια κατηγορία προϊόντων ή για ένα μόνο είδος προϊόντων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και σύμφωνα με πόρισμα αναλογιστικής μελέτης που εκπονείται προς το σκοπό αυτόν, ορίζονται τα κατώτερα και ανώτερα όρια διακύμανσης του ύψους της εισφοράς, κατά περιοχές και ασφαλιστικό αντικείμενο, με βάση τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε ζώνες ορισμένων περιοχών και προϊόντων στη χώρα.»