ΠΟΛ.1073/5.6.2009

Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ [Ν.Δ.2548/1953 (ΦΕΚ 231/Α’) και Ν.Δ.4383/1964 (ΦΕΚ 189/Α’)]

Όπως είναι, ήδη, γνωστό[1], στην περίπτωση που αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοικος των ΗΠΑ, αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, εφαρμόζονται άμεσα οι διατάξεις της οικείας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται, στην καθ’ ύλην αρμόδια ΔΟΥ, πιστοποιητικό κατοικίας του αλλοδαπού δικαιούχου (φυσικού ή νομικού προσώπου). Με εσωτερική διαταγή[2] δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τα έντυπα τα οποία απαιτείται να υποβάλλονται από τον αλλοδαπό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δικαιούχο του εισοδήματος, για την εφαρμογή των διατάξεων της συγκεκριμένης ΣΑΔΦ.
Τονίζεται, ιδιαίτερα, ότι για τις προσωπικές εταιρείες (partnerships) που εδρεύουν στις ΗΠΑ, οι αλλοδαπές φορολογικές αρχές δεν πιστοποιούν την κατοικία της προσωπικής εταιρείας, αλλά την κατοικία των εταίρων που την απαρτίζουν. Παρά ταύτα, στο πιστοποιητικό κατοικίας (Έντυπο 6166) που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ, δεν αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι διατάξεις της ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ θα έχουν εφαρμογή μόνον επί του ποσοστού συμμετοχής των εταίρων, κατοίκων (residents) των ΗΠΑ, στο κεφάλαιο της προσωπικής εταιρείας (partnership). Εάν, όμως, το κεφάλαιο της προσωπικής εταιρείας (partnership) κατέχεται και από πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι των ΗΠΑ, τότε για το ποσοστό συμμετοχής των συγκεκριμένων προσώπων θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας (ΚΦΕ – Ν.2238/1994), εκτός αν αποδειχθεί ότι το ποσοστό αυτό ανήκει σε πρόσωπα που είναι κάτοικοι άλλου κράτους ή άλλων κρατών, με το/α οποίο/α η χώρα μας έχει συνάψει ΣΑΔΦ, οπότε θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της οικείας Σύμβασης/Συμφωνίας.
Ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση από την αλλοδαπή προσωπική εταιρεία (partnership), όπου θα αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων.

Ακριβές αντίγραφο
Η προϊσταμένη της γραμματείας
A.A. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
Αντ. Μπέζας