ΠΟΛ.1081/12.6.2009

Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπερ. γδ’ και γη’ της περ. γ’ και της περ. ζ’ του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1060347/648/0015/ΠΟΛ.1183/17.8.1990 (ΦΕΚ 561/Β’) «Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και ειδικών στοιχείων από κατηγορίες επιτηδευματιών, που χρησιμοποιούν φ.τ.μ. ή Η/Υ».
4. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1050321/504/0015/ΠΟΛ.1117/31.5.1991 (ΦΕΚ 454/Β’) «Εναλλακτικός τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν φαγητό για επιτόπια κατανάλωση και χρησιμοποιούν φ.τ.μ.».
5. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1075406/635/0015/ΠΟΛ.1238/26.10.1992 (ΦΕΚ 736/Β’) «Εναλλακτικός τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν φαγητό για επιτόπια κατανάλωση και χρησιμοποιούν Η/Υ.».
6. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
7. Την ανάγκη περιστολής της φοροδιαφυγής και της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Από την 1.7.2009 και εφεξής, οι εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, ψητοπωλεία, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες και λοιπά συναφή), εκδίδουν και παραδίδουν τις Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ), που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1809/1988 και του άρθρου 13 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), αμέσως μετά την εκτέλεση (σερβίρισμα) κάθε μιας παραγγελίας, αρχικής ή συμπληρωματικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις της ΑΥΟ 1060347/648/0015/ΠΟΛ.1183/17.8.1990 (ΦΕΚ 561/Β), κατά περίπτωση.
2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των ΑΥΟ 1050321/504/0015/ΠΟΛ.1117/31.5.1991 (ΦΕΚ 454/Β’) και 1075406/635/0015/ΠΟΛ.1238/26.10.1992 (ΦΕΚ 736/Β’), περί του εναλλακτικού τρόπου έκδοσης των ως άνω αποδείξεων λιανικής πώλησης με την έκδοση θεωρημένων δελτίων παραγγελίας.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ